Рак - излекуването възможно

АНТИ-РАК
МАРИЯ ПОПОВА: РАКЪТ СЕ УБИВА С ГЛАД И ГАЗ!    MADE IN BULGARIA      

  За първи път в България болна от рак жена, с метастази по цялото тяло се самоизлекува с пълен глад 
Тя е толкова млада и жизнена! Разказва за своята обреченост като нещо, което е встрани от нея. А само преди десетина години е била на път да си отиде от този свят. Лекарите са категорични, че на Мария Попова от Ямбол й остават броени дни живот. 

- Какво точно се случи с тебе? 
- Един ден ме шокираха с диагнозата рак на яйчника и ми казаха, че си отивам бързо и безвъзвратно. Почти не ми оставаше време да видя слънцето. Сега не искам да си спомням какво почувствах в онзи зловещ ден. Оперираха ме, разбира се, дори ми проведоха курс по химиотерапия с платина. Гледаха на мен като на обречена. И така си беше. Колко хора се спасяват от рак с метастази?... 
- Но ти се спаси. И изглеждаш много по-млада от годините си, нямаш нито една бръчка. Красива си, имаш фино тяло като на манекенка. Как го постигна? 
- Реших, че няма да се дам и че ще намеря начин да унищожа проклетия рак. Тъкмо ми беше попаднала книгата на Димитър Станев за гладолечението. Разбрах, че гладът е голяма сила. Гладуването е форма на естествена терапия – най-сигурната и най-безвредната, но само ако се прилага правилно. Нека си представим как се чистят агнешки чревца. Колко дълго ги държи домакинята в сода бикарбонат и оцет, за да се отдели натрупаното по стените им. И то при положение, че агнето е живяло само няколко месеца и се е хранило с трева. Нека сега пък си представим какво има вътре в червата на човек, който живее десетилетия наред и се храни безразборно. Това са хората над 45 години. Червата им са затлачени от отровни вещества. 
- Това ли те наведе на мисълта да гладуваш? 
- Не точно. Срещнах позната, която ми каза, че нейната етърва била оперирана от рак на яйчника и починала. Тъкмо си бях направила поредните изследвания и се оказа, че имам метастази по цялото тяло: в гърдите, в белите дробове, в стомаха, панкреаса и в дебелото черво. Разбрах, че съм поела вече към отвъдното, но нещо в мен казваше, че няма да се дам така лесно. Денонощно четях литература, свързана с моето заболяване. Така ми попадна книгата на д-р Галина Шаталова. Тя беше точно това, което ми трябваше. Тя казва: “Човекът е способен сам да приведе организма си в състояние на идеално здраве...” Имаше и няколко методики за лекуване на коварната болест. Прочетох, че битката с болестта трябва да се води в две посоки, но по-важната от тях е да се спре делението на раковите клетки. 
- Ти това ли направи? 
- Аз прочетох и за метода на д-р Герзон, който съветва болните от рак да си правят прочистващо гладуване и от 6 до 8 клизми на денонощие. Впрочем броят на клизмите зависи от състоянието на болния: колкото по-тежко е то, толкова по-голям е броят на клизмите. По този начин от организма се отстраняват всичките токсини, които при рака се образуват в дебелото черво и въздействат върху главния мозък, нарушават саморегулацията на жизнените процеси. Разказвам всичко това не заради чудото, което стана с мене, а за да мога да помогна поне на част от хората, които са болни от рак. Колкото и лична да е моята история, като се сетя за 300 хилядите българи, болни от рак, не мога да мълча. 
- Колко дни изкара на пълен глад? 
- 25 дни, без да сложа дори и трошица в устата си, карах само на вода. 
- Но как така оцеля след тези 25 дни гладуване? 
- Както виждаш, напълно здрава съм, нямам рак, нямам метастази, всичко изчезна. 
- Само с глад ли се лекува? Ако е така, значи тези 300 хиляди болни от рак в България също могат да унищожат проклетата болест, без да се тъпчат с лекарства, да тичат по химиотерапии? 
- Човек трябва да иска това оздравяване и да проведе процеса правилно. Освен с гладуване аз се лекувах и с дестилирана газ. Това е метод, който принадлежи на Паула Кернер от Австрия. Тя най-напред е излекувала себе си от рак с метастази. По този начин е помогнала да се изцерат още на 200 хиляди души. Пиенето на дестилирана газ според нея възбужда много силно лимфните съдове и по този начин те бързо прочистват кръвта. Дестилираната газ лекува рак, както и церебрална детска парализа. Аз си купих бутилка дестилирана газ и започнах да я пия – по една супена лъжица веднъж на ден, на гладно... Сега съм напълно здрава и метастазите вече ги няма. Да победиш рака без лекарства, е нещо, което едва ли се е случвало досега. 
- Продължаваш ли да гладуваш? 
- Разбира се, продължавам да гладувам по 20 - 25 дена от време на време, за да прочистя организма си. По този начин от моето вече здраво тяло се изхвърлят опасни отровни вещества, които биха могли отново да ми причинят нещо лошо. Когато гладувам, аз използвам същия метод на физическо, умствено и духовно прочистване, който са използвали и великите духовни учители на всички народи през вековете. 

Едно интервю на Тодорка НИКОЛОВА 

Б.Р. Пълната програма на Мария Попова за гладуването и захранването на болни от рак ще можете да прочетете в един от следващите броеве на в. “Доктор”.
АНТИ-РАК
http://www.blitz.bg/article/9576  
БИЛКА МЕ СПАСИ ОТ СМЪРТОНОСЕН РАК!През 2002 г. ми от­кри­ха ту­мор в мо­зъ­ка - доб­ро­ка­чес­твен. Вед­на­га бях приет във ВМА - Со­фия за опе­ра­ци­я. Ту­мо­рът бе­ше голям 5/5 см, но опе­ра­ция­та про­те­че ус­пеш­но. За мен нев­ро­хи­рур­зи­те в та­зи бол­ни­ца са най-доб­ри­те в Бъл­га­рия.
След две го­ди­ни се ока­за, че ту­мо­рът е ре­ци­ди­ви­рал и е с поч­ти съ­ща­та го­ле­ми­на. На­ло­жи се да ми нап­равят но­ва опе­ра­ци­я - то­га­ва раз­по­ла­га­ха с ла­зер­на тех­ни­ка и опе­ра­ция­та ми­на, но се ока­за че съм по­лу­чил па­ре­за на лява ръ­ка и крак. Из­след­ва­ха ту­мо­ра и се ока­за ати­пи­че­н. 
То­га­ва оти­до­х в он­ко­ло­гия­та в кв. “Дъ­рве­ни­ца­” и пос­лед­ва лъ­че­те­ра­пия, но и то­ва не по­мог­на - ту­мо­рът от­но­во ре­ци­ди­ви­ра и се на­ло­жи но­ва опе­ра­ци­я. След нея оти­до­х на ре­ха­би­ли­та­ция в Банкя и там, за мой къс­мет, срещ­нах еди­н чо­век, кой­то про­ме­ни жи­во­та ми. Той спо­де­ли с мен, че е бил бо­лен от рак на бъб­ре­ци­те. След опе­ра­ция­та се ока­за­ло, че е неус­пеш­на и има раз­сей­ки - да­ва­ли му от 3 до 4 ме­се­ца жи­вот.
След то­ва срещ­нал же­на, коя­то му ка­за­ла за ед­на бил­ка и на­чи­на на при­готв­яне на ле­карс­тво от нея. Бил­ка­та се каз­ва бъ­зак - да уто­чня - не е бъз, а пред­ставл­ява храст, кой­то рас­те в пу­щи­на­ци и око­ло реч­ни­те ка­на­ли (в Со­фия го има в изо­би­лие) - бе­ре се пло­дът, кой­то при­ли­ча на бо­ро­вин­ка и е с поч­ти съ­ща­та го­ле­ми­на. Рас­те в края на ав­густ и на­ча­ло­то на сеп­тем­ври. Плод­че­та­та трябва да са доб­ре уз­ре­ли, за да има­т ле­чеб­ни свой­ства. След ка­то се на­бе­ре, се из­ми­ва и се сла­га в бур­ка­ни, ка­то се ре­ду­ва еди­н ред бъ­зак, еди­н ред за­хар и та­ка до­ка­то се на­пъл­ни до го­ре. След то­ва се из­нася на място, къ­де­то има слън­це, за да мо­же да фер­мен­ти­ра. След две сед­ми­ци се зат­варя и се сла­га в хла­дил­ни­ка. Мо­же да се нап­равят 2, 3 или 4 бур­ка­на, но по­не два са необ­хо­ди­ми, за да стиг­нат до дру­га­та го­ди­на. Взе­ма се по ед­на чае­на лъ­жич­ка сут­рин на глад­но, 10 ми­ну­ти пре­ди хра­не­не всяка сут­рин. В ефе­кта на то­ва ле­че­ние пър­во ме убе­ди чо­ве­кът, кой­то ми го ка­за. След теж­ка­та диаг­но­за той за­поч­нал да го взе­ма - ми­на­ли 5 ме­се­ца, а той е още жив! Оти­шъ­л на прег­лед и след ехо­гра­фия­та се ока­за­ло, че няма и по­мен от ра­ка. То­га­ва и аз за­поч­нах да го взе­мам ка­то, ес­тес­тве­но, из­ча­ках 2 ме­се­ца, за да на­бе­ра бъ­за­ка и да го при­готвя. За­поч­нах да го пия. От пос­лед­на­та опе­ра­ци­я ми­на­ха 4 го­ди­ни и досе­га нямам ре­ци­див. За ле­чеб­на­та си­ла на бъ­за­ка спо­де­лих с мно­го хо­ра и с ед­на ле­кар­ка, коя­то ми ка­за, че ней­на па­циен­тка се е би­ла из­ле­ку­ва­ла по съ­щия на­чин - има­ла рак на гър­да­та. Ко­га­то я по­пи­та­ла как­ви ле­карс­тва е взе­ма­ла, тя от­го­во­ри­ла, че се е из­ле­ку­ва­ла са­мо с по­мощ­та на бил­ка­та. На кон­трол­ния прег­лед й съоб­щи­ли, че ра­кът й е из­чез­нал. Бъ­за­кът спо­кой­но мо­же да се взи­ма и с ле­карс­тва­та, кои­то са ви пред­пи­са­ни, та­ка че го прие­май­те спо­кой­но и без при­тес­не­ния - той е по­ле­зен за иму­нна­та сис­те­ма и за още мно­го дру­ги бо­лес­ти. Бъ­за­кът, как­то ка­зах и пре­ди, се бе­ре уз­рял, а ако има някои зе­ле­ни и та­ки­ва, за кои­то се съмн­ява­те, че са неуз­ре­ли, по-доб­ре е да ги от­стра­ни­те. Пло­дът трябва да е ме­ки­чък и тъ­мен, поч­ти че­рен. Що се от­нася до пие­не­то, осо­бе­но в на­ча­ло­то, до­ка­то свик­не­те, е мал­ко неп­рия­тно. На мен ми се пов­ди­га­ше, до­ка­то го прие­мах, но с те­че­ние на вре­ме­то се свик­ва. Съ­що та­ка в на­ча­ло­то трябва да има тоа­лет­на наб­ли­зо, за­що­то до око­ло по­ло­вин час след прие­ма­не­то мо­же да по­лу­чи­те разс­трой­ство. 
Меж­ду дру­го­то, бъ­за­ка го взе­мат и съв­сем здра­ви хо­ра, кои­то ис­кат прос­то да под­силят иму­нна­та си сис­те­ма. Той по­ма­га сре­щу грип нап­ри­мер.
По­же­ла­вам къс­мет и здра­ве на всич­ки и най-ве­че оз­драв­ява­не на бол­ни­те!

Да­ние­л Кон­стан­ти­но­в, Со­фия


АНТИ-РАК
Не е ли масово внушение, че Ракът е нелечимо и смъртоносно заболяване?
    Не бихте ли се съгласили, че  повече от 90% от хората, чувайки тази диагноза изпадат смъртен  страх и ужас?
    Не знаем ли всички че раковоболните заживяват с идеята, че са обречени и дните им са преброени?
  Ако се позамислим и поинтересуваме от статистиката ще узнаем че всяка година стотици милиони хора по света умират от Рак. Само в САЩ за година от рак умират над 8 000 000 души. 
  Масовата психоза и инерция налагана от традиционната медицина по целия свят, е че рака е нелечим, смъртоносен,(трудно-лечим). Авторитета на традиционната медицина и онколозите по цял свят задължават хората с диагноза - Рак, да се подлагат на безвъзвратно разрушаващи здравето и скъпоструващи  химиотерапии и лъчетерапии, КОИТО ПОЧТИ ВИНАГИ НА ПО-КЪСЕН ЕТАП  СА ПОСЛЕДВАНИ ОТ  раковите метастази(разсейки) и в много от случаите ескалират и пациентите са отново обречени.  В повечето от случаите химиотерапията и лъчетерапията отлага неизбежното. 
  В действителност рака е лечимо заболяване. Алтернативната медицина предлага  изключително успешни, ефективни и достъпни методи за премахване на рака - туморите и техните причини. Тук ви предоставяме безценна информация въз основа на която, Вие ще вземете живота и здравето ви във Вашите ръце, и ако имате диагноза "РАК" за кратко време можете да я замените с по-добрата: ЗДРАВ, НАПЪЛНО ЗДРАВ. 
ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ПЪТИ ПО СИЛЕН ЕФЕКТ ОТ ХИМИОТЕРАПИЯТА !!!
ПИЙТЕ ЛИМОНОВ СОК ВСЕКИ ДЕН, АКО МУ ДОБАВИТЕ ЕДНА ЛЪЖИЧКА СОДА БИКАРБОНАТ Е ОЩЕ ПО - ДОБРЕ

Лимонът е един вълшебен плод, който има способността да убива раковите клетки. Той е 10 000 пъти по-силен от химиотерапия. Защо не знаем за това? Защото има организации, които нямат интерес да знаем за чудните качества на лимона. За това, от сега нататък можете да помогнете приятел, който има нужда, да разпространите това знание - трябва да се пие сок от лимон с малко сода бикарбонат за предотвратяване заболяването. Без захар или подсладители, вкусът е приятен – натурална лимонада. И разбира се, не предизвиква ужасно ефектите от химиотерапията. И ако можете да го направите, засадете си едно лимоново дръвче. Всички му части са полезни.
Колко хора умират докато тази тайна се пази внимателно, за да не бъдат поставени в рискове печалбите на големите корпорации.

Както добре знаете лимоновото дърво е ниско. Той заема много пространство, известно е под името на лимон, лима, limoeiro (gal.), llimoner (cat.), limoiaritz (eusk.).

Този плод има силен анти – канцерогенен ефект. Освен това има много други свойства. Има много силен ефект върху кисти и тумори. Този плод лекува от рак, тестван е за рак на всички видове, а ако се добави бикарбонат е още по- добре, защото ще се промени стойността на рН на тялото. 

Лимонът притежава много силен анти - микробен ефект с много широк спектър на действие против бактериални инфекции и гъбички – те обикновено живеят на места с висока киселинност, добавянето на бикарбонат към вашият Лимонов сок вие ще промените стойността на рН на тялото към алкална, каквато в същност трябва да бъде , за да сте здрави. Лимонът е ефикасен срещу вътрешни паразити и червеи, регулира високо кръвно налягане и е Антидепресант, намалява стреса и нервните разстройства.
Интерес представлява източника на тази информация: идва от един от най – големите производители на лекарства, който казва, че след повече от 20 лабораторни тестове, извършени от 1970 до сега данните сочат че:
Лимонът унищожава злокачествените клетки в 12 типа рак, включителноно дебелото черво, гърдите, простатата, бял дроб и панкреас.
Вещества от това дърво забавят растежа на раковите клетки и оказват 10 000 пъти по-добър ефект  от продукти като Adriamycin, химиотерапия, и наркотичните продукти, които се използват обикновено в света.
И това, което е още по - изненадващо: този вид лечение, с екстракт от лимон и бикарбонат, унищожава само злокачествените ракови клетки и не засяга здравите клетки.

Институт на науките на здравето, L.L.C. 819 н. Чарлс Стрийт Балтимор, MD 1201
Instituto de Ciencias de la Salud, L.L.C. 819 N. Charles Street Baltimore, MD 1201

РАЗПОСТРАНЯВАЙТЕ СТАТИЯТА

ИЗТОЧНИК

НОВА СТАТИЯ ПО ТЕМАТА ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ТУК:http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/2012/04/blog-post_04.html


ПРЕПОРЪЧВАМ ВИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТАТИИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА ЗДРАВЕ, АЛКАЛНО - КИСЕЛИНЕН БАЛАНС, ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ, ОТРОВИТЕ И ТОКСИНИТЕ В ТЯЛОТО - КАК ДА СЕ ИЗЧИСТИМ ОТ ТЯХ

http://plamenshopov.blog.bg/lichni-dnevnici/2010/03/15/strategiia-sreshtu-raka-alkalno-kiselinen-disbalans-seriozen.511564

http://www.vihi.eu/da-se-izchistim-ot-otrovite/

http://zdraveya.com/alkalni-hrani.html

http://www.vihi.eu/kiselinni-i-alkalni-hrani/

http://zdravoslovnohranene.com/koi-hrani-sa-alkalni-i-zashto-da-gi-konsumirame/

http://daoin.com/feeding.php

http://www.vihi.eu/prichini-za-bolestite/

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/2011/07/blog-post_1391.html

http://www.vihi.eu/mesoyadstvoto-posleditsi/

http://ekolab-bg.com/?PageID=5&RecordID=19

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/2012/01/blog-post_13.html

http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/2012/06/blog-post_23.html

 1. Отговори
  • 1. От информацията която намерих до тук стигам до извода, че лимона наистина помага срещу редица болести, а в комбинация със сода бикарбонат може да прави чудеса.Както е казано в статията по-горе сода бикарбонат променя стойността на PH на тялото към алкална, каквато трябва да бъде, за да сте здрави. А лимонът унищожава болните клетки.Но за да стане всичко това, не трябва да се храните с храни, които предизвикват силна киселинна реакция в организма ви. 
   Повечето болестотворни организми живеят в киселинна среда, в алкална те просто не могат да оцелеят. Един добър киселинно - алкален баланс на тялото е ключ към добро здраве. ”Безбройните имена на заболяванията са без значение. От значение е, че те всички идват от една и съща основна причина... твърде много киселинни отпадъци в тъканите на организма.” - д-р Теодор А. Барооди.

   Стратегия срещу рака: киселинната среда в организма довежда до ракови заболявания, а нормализирането на pH нивото може да спре развитието на раковите клетки


   Стратегия срещу рака: киселинната среда в организма довежда до ракови заболявания, а нормализирането на pH нивото може да спре развитието на раковите клетки

   Много изследвания показват, че ракът процъфтява в киселинна среда и не оцелява в една нормална, по-алкална среда. Раковите клетки правят средата в тялото още по-киселинна, тъй като те произвеждат млечна киселина. Така че, ако имате рак, рН нивата са ниски и тялото ви има прекалено киселинна среда. 
   Предприемане на действия за промяна на средата на тялото към по-алкална е от съществено значение в борбата срещу рака. За съжаление, по голямата част от храните и напитките, които консумираме, са киселинни, като например месо, зърнени храни и захар, кола и други безалкохолни напитки са високо киселинни. Така че, ако не преминем на по здравословна диета, пълна с пресни плодове и зеленчуци, тялото ни ще има прекалено кисела среда, която е много добра среда за растеж на раковите клетки.
   Всъщност, твърде киселинната среда е основополагащ фактор в много дегенеративни заболявания, като диабет, артрит, фибромиалгия и други. А основната максима на природолечението е една балансирана среда.
   Приемането на лекарства или добавки, докато тялото ви е със силно киселинна среда е малко, като миене на съдове в мивка с мръсна вода, дори и да поставите много сапун, няма да имате чисто ястие.

   Ето тук една статия на български прочетете повече по темата , смятам, че ще ви е полезно. 

   ЕТО ТАЗИ СТАТИЯ:

   14 март 2010, неделя

   Стратегия срещу рака: киселинната среда в организма довежда до ракови заболявания, а нормализирането на pH нивото може да спре развитието на раковите клетки

   http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com.es/2010/03/ph.html

 2. Хората, които са болни от рак, язва, гастрит и други, Кандида бактерии, вируси, които често се разболяват от грип и настинки, които се оплакват от постоянна умора често имат киселинна среда. Нормалните здрави клетки са алкални, а раковите клетки са киселинни. Много изследвания са доказали, че ракови, кандида и вирусни бактерии не могат да оцелеят в алкална среда. Раковите клетки не могат да оцелеят в алкална среда, богата на кислород. При рН 7,4 раковите клетки са в летаргия и при рН от 8,5 нагоре, раковите клетки умират. Когато тялото е киселинно може също да има тенденция към гастрит, язва, склонност към диария и / или запек, кожни проблеми, артрит и други.
  Прекалено алкална среда за по дълъг период от време също може да създаде проблеми, като слабост и много тежко обезводняване на организма. През повечето от времето, нашето тяло трябва да има слабо алкална или близо до алкална среда. Много е важно организма да може да превключи към слабо киселинна среда за да може имунната система да функционира добре. Така се извършва почистване, ликвидиране на вредни бактерии и ракови клетки, рязко насищане на тялото с вода, което способства за изхвърляне на токсините, за да се справи с различни заплахи и др. и след това организма отново се връща в алкална среда.
  Кръвта трябва да бъде слабо алкална 7.35-7.45. Ако храната, която приемаме създава киселинна среда на тялото, това се отразява и на кръвта и тялото се опитва да балансира pH. Koгато това е проблем, различни минерали се вземат от много важни органи за да неутрализират киселините и те да се изхвърлят от тялото. От това организма започва да страда и това доста често не се забелязва с години и често довежда до сериозни болести. Ако pH на урината е между 6.0-6.5 сутрин рано и 6.5-7.0 вечер преди вечеря нашето тяло се намира в сравнително добро състояние. pH теста на урината ни показва как нашето тяло се освобождава от киселините и как асимилира полезните минерали като калций, магнезий, калий и натрий. Тези минерали играят ролята на буфери, които подържат pH баланса на тялото. Ako киселинността ни е много висока за продължително време, трябва да се храним само с зеленчуци, плодове, да пием минерална вода и да се откажем от бял хляб, червено месо, газирани напитки, черен чай, кафе, алкохол и захар. Медикаментите създават силно киселинна среда. За да си възстановим здравето трябва да приемаме 80% алкално формираща среда храни и 20% киселинно формираща среда храни.
  Рязката промяна на диетата е като шок за стомашно-чревния тракт, което може да му причини възпаление и също кръв в изпражненията. Затова преминаването към алкални храни трябва да става постепенно, за да няма силна реакция на организма.

  Отговор
 3. Следва списък на храните според средата, която създават:
  Силно алкални: зеленчукови сокове, магданоз, суров спанак, броколи, листа на целина, чесън, сушени смокини и стафиди, билкови чайове и вода с лимонов сок, а от подсладителите стивия.
  Алкални: моркови, зелен боб, лима боб, цвекло, маруля, тиквички, фурми, касис, грозде, киви, круши, папая, бадеми, лешници, зелен чай, оризов сок, сироп от клен.
  Ниско алкални: аспержи, царевица, гъби, лук, зеле, грах, цветно зеле, листа на ряпа, картофи, олио, соя, тофу, кокосов орех, вишни, домати, портокали, череши, ананас, авокадо, грейпфрут, манго, ягоди, лимони, диня, леща, сладка царевица, див ориз, просо, киноа (quinoa), елда(каша, гречка), мляко от соя, козе мляко, козе сирене, краве масло, суроватка или натурални протеини за спортисти, зехтин, олио от ленено семе, рапично олио, непреработен мед, сурова захар.
  Ниско киселинни: готвен зелен фасул, готвен спанак, сладки картофи, тъмни боровинки, червени боровинки, сливи, банани, преработени плодови сокови, ръжен хляб, черен хляб, овес, кафяв ориз, черен дроб, дреболии месо, стриди, пълноценно мляко, масло, кисело мляко, сирене, сладолед, сметана, тиква, сусам, слънчогледови семки, слънчогледово олио, маргарин, мас, бяла захар, преработен мед, какао.
  Киселинни: зрял бял фасул (обикновен, нейви, пинто или друг вид), компоти, бял ориз, бял хляб, спагети, макарони, фиде, бисквити, риба, пиле, агнешко, пуешко, яйца, твърдо сирене, ядки пекан и пиштун, кашу, вино, газирани напитки, млечен шоколад, кафява захар, моласа, конфитюр, майонеза, горчица, оцет.
  Силно кисилинни: туршии, говеждо, телешко, раци, консерви туна и сардина, топено сирене, орехи, фъстъци, черен чай, кафе, бира, ликьор.

  Отговор
 4. Просто трябва да си промените диетата, защото ако от една страна се лекувате с натурални методи, като лимон и бикарбонат, а от друга страна се тровите с всякакви противопоказни храни, то ползата няма да е голяма от лечението. Спрете да се храните с купена храна, имам в пред вид, всякакви колбаси, сирена, сосове, подправки, вегета, безалкохолни напитки, боза, кисели млека, сладки, бисквити,бързи закуски, изобщо изхвърлете от менюто си всички храни приготвени по някакъв начин от други хора. Купувайте единствено основните продукти, варива, плодове, зеленчуци, мляко, но от хора, които познавате. приготвяйте си всичката храна лично!!! Може да е по-скромна трапезата ви, но ще е със сигурност по здравословна. Правете си сами хляб! Не е трудно.Можете един път седмично да направите един голям хляб, задължително да е от брашно интеграл. след това го нарежете на филии и го замразете във фризера, така ще си имате за цяла седмица. Приготвяйте си сиренето и киселото мляко сами. Съветите, които ви давам са тези, които сама прилагам в живота си и съм доволна и здрава от както живея по този начин. Месото не ви го препоръчвам, ако искате да сте здрави - не яжте месо. Ще кажете , как така по-рaно ядяхме от всичко, а сега трябва да се ограничаваме? Защо??? Ще ви отговоря-защото времената са други сега! Сега трябва да сложите на кантара от едната страна всичките си хранителни навици, желание за вкусна храна, любими храни и напитки,мързи ме да готвя, не обичам да готвя, предпочитам да ям в ресторанта или в закусвалнята и всякакви неща от този род. От другата страна на везните сложете само здравето си. Претеглете добре нещата и решете какво искате. Добре е да живеете съзнателно и да знаете какво избирате, защото последиците след това ще дойдат с избора ви, добре е да не ви изненадват. 
  Защо се налага точно сега всичко това? Защото сега, поради огромната лакомия на хората за пари,пари, и пак пари всичко се прави единствено и само с цел пари. Когато купувате храните от магазините, вие не знаете какво има в тях, не знаете , колко отрови и боклуци са наблъскали вътре производителите с единствената цел да ви вземат парите. Аз знам защото съм работила години наред в хранително вкусовата промишленост в БГ. Знам, че няма почти никакъв контрол от здравните органи и инстанции, ДВСК, ХЕИ и тем подобни, няма контрол. Тогава преди повече от десет години,за мен седеше въпроса каква храна да си купя, защото знаех как ги правят и какво има в тях, имах две алтернативи - да се върна на село и да си отглеждам всичко сама или да напусна страната. Избрах второто, защото имаше и други причини.

  Отговор
 5. 1. Ето ви още линкове с материали близки по темата:

  14 март 2010, неделя
  Алкално киселинен дисбаланс - сериозен проблем 
  http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com.es/2010/03/blog-post_14.html

  рН Баланс - стратегия срещу болести 

  http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com.es/2010/03/blog-post_5744.html

  ЕТОТ ТУК СЪЩО СЪМ ПУБЛИКУВАЛА НЯКОЛКО СТАТИИ ЗА СОДА БИКАРБОНАТ И АЛКАЛНО - КИСЕЛИНЕН БАЛАНС НА ТЯЛОТО

  http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/p/blog-page_2699.html
ЛЕЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАК СЪС СОДА БИКАРБОНАТ
доказано на практика от:
                            д-р Tullio Simoncini

                               д-р ROBERT O. YOUNG
                                   д-р Herman Aihara
                                      д-р Keiichi Morisihita

                                 д-р Sang Whang

                           д-р Lloyd Jenkins

Воден от подигравателно, ехидно отношение към съвременните методи, с които ортодоксалната медицина “лекува” редица болести, в това число и рак, се заех и направих един малък превод по темата за лечението на рака.Направих проверка в българските страници и видях, че темата е засегната отгоре-отгоре, що се отнася до метода ,за който ще стане дума по- долу.Никакви точни мнения, нито  конкретни  дадени рецепти.Писано е като някакво шоу за сеир на хората.Сякаш, онези които са болни им е до сеири и любопитни факти?!...Така,че освен превода от директния сайт на лекарите, направих и специално проучване какви са точно методите на лечение-точно и конкретно.Така ,че са описани както са в оригиналния сайт.Българските журналисти, пишещи преди няколко години на темата, не са си мръднали пръста да преведат и да уточнят детайлите, защото  просто не са били на мястото на онези  болни от рак, които са готови да се хванат за всичко, за да се излекуват.И понеже откровено се присмивам на една огромна част от съвременните медицински методи за лечение, с голям кеф преведох статията, като най - долу съм превел и най-важното.В момента работя по превода и субтитрите на видеофайловете които са тук, така че след ден, два или три, ще могат да се четат на бългаски език.Това са самите лекари, за които  се говори по - долу:Д-р Робърт Йънг  30 години прави сравнителни анализи на кръвта.Чрез изследването на  500 000 проби  е създаден протокол, ефективен на 100%, за онези ,които искат да следват алкален стил на живот наречен Alkaleriano.Тези,които го правят са успели да спрат или излекуват всяка  болест на метаболитна основа. Д-р Йънг в момента е един от най–видните микробиолози, признат на световно равнище като създател на концепцията за нова биология.Автор на изключително продваните книги: "pH- чудо", "Болни и уморени", “рН- чудо за диабет”, “рН- чудо за загуба на тегло” и компактдисковете: "рН- чудо на рак."

Не всеки в историята на човечеството е изучавал човешката кръв за повече от 30 последователни години, ежедневно, обслужвайки по 14 пациенти дневно без прекъсване,  в своя билогочен център "Miraculous рН", разположен близо до Сан Диего.

Популярната домакиня на местната телевизионна програма  програма "Здраве и красота" на канал 47 ,АДРИАНА Суфисиентес направи едно интервю:"РАКЪТ  Е  ВИД  ГЪБИ",с  д-р ТУЛИО СИМОНЧИНИ /онколог и диабетолог от Рим/

ТОВА Е ПЪЛНOТO  ИНТЕРВЮ, КOEТО СЕ ПРЕДАВА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
АДРИАНА: Добре дошли в програмата  "Здраве и красота" , която  правим всеки вторник.
Хиляди хора със рак са прилагали “Alkaleriana” като начин на живот и те  са възнаградени-  върнати са да живеят пълноценен и свободен живот.Сега ще направим едно представяне на друг велик учен, които въпреки че не следва философия на Alkaleriana, има много идеи и методи ,които  да ни предложи. Това е д-р Тулио Симончини,  италиански онколог от Рим,който без да знае това, използва “Alkalerianа” като метод за борба срещу всякакъв тип от рак. Д-р Тулио Симончини  казва, че във  всички ракови тумори, без изключение, живее колония на гъбата Candida albicans и че за 20 години са излекувани  стотици  пациенти.

Д-р Симончини третира  своите пациенти,болни от рак, с хлебна сода бикарбонат. Да, сега всички, имат желание за  публично разглеждане на метода с натриев бикарбонат.

Д-р Тулио Симончини Не използва конвенционални методи за  третиране при лечение на рак. Той достига 90 % успех при пълното премахване на рак при пациенти, използвайки Хлебната сода в разтворима форма. Впечатляващото нещо е, че независимо от вида  рак на пациента,  това няма значение за пълното му излекуване.Има значение само мястото, където е локализиран тумора, което е важно за излекуването с успех. Важното е,  катетър (интравенозно или директно) да достигне до колонията Candida albicans  , която се намира във формирания   тумор.

Пациентите на д-р Симончини, които са се възстановили, не  развиват отново болестта дори след пет години, какъвто е периода ,даван от стандартната   медицина, като период за пълно излекуване, ако се стигне до успех при самото лечение.Той лекува пациенти, в продължение на повече от 20 години, като 9 от всеки 10 са напълно излекувани.

Ако д-р Симончини има  90 % успех  в лечение на рака, защо не сме чували за него?!...  Защо неговото откритие  не се появява на лицевата страна на всеки вестник в света?!...

Това са  въпроси, чиито отговори  всеки  би искал да чуе директно от  д-р Симончини или д-р Йънг. Ортодоксалната  медицина  "излекува" само  3 % от пациентите,болни от рака. Ако ние сравним 90 % срещу 3 % разликата е просто огромна! След това логично трябва да попитаме  защо не се използва Хлебната сода като ефективно лечение срещу рака?!..

Отново този отговор можем да намерим в книгата: "Истината за рака". В нея се излагат причините, поради които няма никакъв интерес да бъде открита истината. Докато лекарствата и третирането на рака според стандартната струват толкова, тази болест създава една супер мощна индустрия.

Тази индустрия генерира постоянна астрономическа сума на парите, които доминират на този пазар и има много хора, които  искат да продължат да се ползват икономически от тази промишленост. Знам, че е  трудно да се повярва, но имаме напълно достатъчна информация и нека   читателя сам да направи  собствените си разследвания по въпроса, ако пожелае. Ако истината за рака излезе на яве , на  светлина, тогава по-голямата част от индустриите за"храна", както и други мощни супер индустрии  ще изчезнат или радикално ще трябва да се променят.

Само си представете , че индустрията за лекарствата против  рак на международно равнище  обяви, че е установено лечение и че лечението се състои в използването на сода бикарбонат?!... За много това ще прозвучи като шега с лош вкус или черен хумор. Тъй като това вещество е изключително евтино, често срещано и може да се намери изключително лесно навсякъде , този метод НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПАТЕНТОВАН.

Фармацевтичната промишленост  НЯМА интерес към нещо, което НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПАТЕНТОВА. Всяко синтетично лекарство на пазара е патентовано, следователно е в изключителните права да се продава единствено от фирмата, която  го е създала и съответно патентовала като собственост, и което  не може да се копира или имитира без преди това да се получи на лиценз, за който да се плати една голяма сума пари.

Това ни дава идея защо няма НИКАКЪВ интерес от този вид употреба на естествени неща за всякакъв вид лечение или профилактика. Природата не може да бъде патентована  въпреки, че има група хора и корпорации, които  мислят така. В действителност има стотици на растения, семена, плодове и животни, които са патентовани. Те са били създадени в лаборатории.

Monsanto, The Chemical Company  (химическата компания) е постигнала, това, което мнозина смятат за невъзможно.Те са патентовали стотици на семена, след което са въвели държавни и международни разпоредби,  според които, само те могат да ги използват и продават под контрола и стриктната им регулация. Те са откраднали наследство, дадено ни от Природата, което принадлежи към всички нас.

Ние живеем в много трудни времена, където единствената ни защита е познанието. Ние трябва да разберем  и  да разследваме! Няма никакви извинение, ако  живеем в тъмнина и невежество.

АДРИАНА: Защо  лечението на рак с Хлебна сода е така ефективно?
Д-р СИМОНЧИНИ:Това вещество има много приложения, но често Хлебната сода се използва като антикиселинен агент в стомаха при храносмилателни разстройства. В някои случаи лекарите могат да го предписват за нормализиране киселинността в урината и кръвта. И домакините го  използват, както, за да се почистват различни неща в дома, така в някои случаи  за спешно лечение. Той също така се използва за повишаване на стойността на РН на водите  на басейните.

Хлебната сода е сол, състояща се от няколко елемента. Нейната химична формула е NaHCO3. Тя е изключително ефективна срещу киселина, независимо, дали тази киселина се намира  в нашето тяло или върху  някоя външна повърхност. Хлебната сода унищожава високата киселинност и връща  нормалните стойности на рН на тялото и кръв.

Всички  видове рак, познати на човека, произлизат от един  вид гъби- cándida albicans . Това вид на гъби, които  са много често срещани. Те оцеляват само в кисела среда или без кислород. Когато е налице свръхпроизводството на cándida albicans  в тялото , това е  познато като Сandidiasis  .

АДРИАНА:Защо candida albicans причинява рак?
Д-Р СИМОНЧИНИСandida  Albicans  НЕ е пряката причина за рака. Нападението на Сandida albicans създава  инфекция в тялото и по същество околна среда, в която пребивава лицето. Въпреки, че обработката, която прилагам на  срещу рака, е изключително ефективна,  не мога  да  обясня причината за тази  ефективност.Но Доктор Робърт Йънг, ако може, нека да обясни.
АДРИАНА:Със собствени думи, д-р Йънг описва рака така: Къде е произхода на рака, или от къде рака започва?
Д-Р СИМОНЧИНИ: Раковата тъкан  започва да се създава на основание на една от безброй вторични причини. Но дори и в  този случай на канцерогенно състояние, съществува само един основен произход  и една-единствена конкретна причина

Това  е свръхкиселинност  на тъканите и след това на кръвта, поради начина на живот и хранене, които сме създали.

Канцерогенната  тъкан започва да съществува поради на изборите, които правим в това, което  ядем, пием, какво мислим и как живеем. Рака е течност.И тази течност е продукт на киселинните и токсичните отпадъци от метаболизма или от консумацията на енергия при метаболизма.

През 1966 г. д-р Ото Варбург, който печели Нобелова награда за физиология и медицина през 1931г. за откритието на причината на рака, на годишната среща на носителите на наградата в Линдау, Германия, каза в речта си:

"Основната причина за рак е, че здравите клетки в тялото  променят  нормалното си дишане на кислород поради ферментацията на захар." Всички нормални клетки, се захранват с енергия чрез приемане на кислород - аеробно, докато раковите клетки са анаеробни и използват за енергия  ферментацията на захар.Следователно всички нормални клетки са аеробни, докато раковите клетки са частично в анаеробни. От гледна точка на физиката и химията на живота тази разлика между нормални клетки и рак е такава, каквато може да видите ,че е  разликата между небето и земята.Кислородът, донор на енергия в растенията и животните е убийствен за раковите клетки и в тях той заменен от енергия, която е  продукт  на по-нисша форма на живот, каквато е ферментация на глюкозата"

КАКВА КАНЦЕРОГЕННАТА ТЪКАН ,СПОРЕД Д-Р ЙЪНГ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ТЕОРИЯТА НА pH?

Това е резюме , което показва характера на  раковата тъкан:

1. Ракът не е клетка, а киселинна и отровна течност.
2.Една ракова клетка е клетка, която е била повредена или отровена от киселините отделени при метаболизма или от стомашно-чревния тракт.
3.Туморът е защитен  механизъм на тялото, за да се капсулират клетките, които са повредени или отровени от излишната киселина, която не е била отстранена правилно чрез урина, пот, изпражнения или дишане.
4.Туморът е решение на тялото, за да  защити своите здрави тъкани и клетки.
5.Ракът е системно киселинно състояние, което се разполага в слабите части на тялото и не е локализиран проблем, който създава метастази.
6.Метастазите са  локализирани  киселини, които повреждат други клетки, подобно на процеса на загниване на ябълките, подредени  в една кошница.

НЯМА ТАКОВА НЕЩО КАТО РАКОВА КЛЕТКА.

Това което наричат ракова клетка е било по-рано просто една здрава клетка, а след това  е била повредена от киселина.

Туморът не е проблем, защото той е защита на здравите клетки и тъкани, за да не бъдат повредени от други клетки и тъкани поради разлагане.

Единственото решение за киселинните течности, които отравят клетките в тялото, причинявайки ефектите, които практикуващите ортодоксална медицина наричат рак, е алкализиране  и енергизиране на тялото.В заключение:

Човешкото тяло е с  алкално като дизайн и киселинно като  функция. Ако искаме здраво тяло, трябва да съхранява този  алкален проект” .Д-р. Робърт  Йънг.

Експерта- изследовател и писател по теория на рН,-д-рХерман Айхара, декларира  в книга  си"Киселина и Алкалност” (Acid & Alkaline)  следното:

"Ако състоянието на извънклетъчните  флуиди, особено кръвта, е киселинно, резултатът ще бъде умората, тенденцията към настинки и др. Когато тези флуиди станат още по-киселини, нашето състояние ще се влоши с болки и страдания, като болката в главата, гръдния кош, стомаха и др."

Д-р Keiichi Morisihita в своята книга "Тайният  произход на рака " пише:

“Ако кръвта става още по-киселинна, нашето тяло депозира тези елементи за киселини някъде , за да се запази алкално състоянието на кръвта. И тъй като това условие продължава да съществува, онези области, където са били депозирани киселинните елементи ще увеличат киселинността си , причинявайки смъртта на още много други клетки, които пък от своя страна отново ще засилят процеса на общата киселинност. Въпреки това някои клетки ще се адаптират към новата ситуация. Казано с други думи, тези клетки ,които са се адаптирали, вместо да умрат, както става обикновено с нормалните клетки в силно киселинна среда, оцеляват, като се превръщат в  ненормални клетки. Те са известни като злокачествени клетки. Тези злокачествени клетки не получават съобщенията, изпратени от мозъка, нито се възпроизвеждат по генетичен код , ДНК . Следователно, злокачествените клетки растат с произволни темпове  и без ред, хаотично. Това е рака".

Японския изследовател д-р  Sang Whang с 50-годишен опит в изследването на киселинно-алкалния баланс, прилагайки лечение с алкализирана вода в своята страна , определя, че:

"Киселинността създава липсата на кислород в клетките и излишъкът на киселината в нашето тяло, е това, което отглежда рака"

Той прави следните постулати:

1. Здравите клетки алкални.

2. Киселинната среда съдържа по-малко кислород от алкална среда .

3. Клетките, които са  здрави, умират в киселинна среда, докато раковите клетки умират в АЛКАЛНА СРЕДА.Препоръчва  всяко изследване на рак  да започне с промяната на  киселинната среда в алкална  и да се наблюдава,  как се променят ефектите, засягащи на тъканите и  раковите образувания. И ако лекуващите лекари могат да локализират и измерят големината  и pH на самия тумор, те трябва да изчислят количеството на  хидроксилните йони (OH)-необходими за унищожаване на тумора, без да се унищожават околните здравите клетки.

Това е мнението на японския онколог д-р Sang Whang,  автор на книгата "Revierta el Envejecimiento" и основател на Alkalife Институт в Маями, Флорида, САЩ.

Да останете здрави,  със здраво тяло, вие трябва да можете да премахнете всички мъртви клетки. Те са киселинни и изискват бикарбонати, за  да  бъдат неутрализирани. Вие ги премахвате безопасно чрез урина, дефекация, пот и дишане-4 начини за премахване на киселини.

Това е причината за заболяването - когато не можем да ги премахнем.

Докато ние не увеличим  алкалността на нашето тяло, тогава никога няма да разрешим проблема и енигмата на рака. Необходим ни е един ефективен източник на БИКАРБОНАТ в кръвта"- казва Sang Whang  .

Сега искате да знаете защо третиране с  Хлебна сода елиминира колониите cándida albicans , пребиваващи в раковите тумори, които според д-р Самончини са главната причина от рак.

Както е обяснено  от д-р Робърт Йънг, рака се създава от киселинните  течности, които повреждат  клетките на някои части от тялото. Тези течности  разяждат клетките,подобно на корозия. Когато това се случва клетките започват да се разграждат или да загниват. Това е естествен природен процес и  се случва във всички краища на тялото. Гъбичките започват да нападат увредената зона.

Това явление се случва във всеки органичен материал, който се разлага. Ако наблюдавате  портокали, банани или на всеки друг тип на плодове или зеленчуци, в състояние на загниване,ще забележите ,че  гъбични колонии започват да нападат различни области и покриват постепенно целия район. Интересното е, че при плодовете, гниенето винаги започва от вътрешната към външната част и никога обратно.Същото се отнася и за хората. С други думи причината не е външна, каквито са  вирусите и бактериите, които причиняват проблема. Това е проблем на вътрешността на тялото.

В алегоричен смисъл , можем да кажем, че гъбичките се явяват като отговор на обаждане от страна на смъртта, защото областта, където те пребивават, е място лишено  от кислород. Това е една област, която умира. Те  помагат за разрушаването на материята, която умира. Това е работата им.

Най-важното нещо от всичко това е, че cándida albicans , не предизвиква рак.

Това е просто  една страна на състоянието на киселинен ефект. Голяма част от хората по  света  са  заразени с Candida albicans, но това не означава, че те имат рак или че развиват рак. Д-р Симончини  казва, че ако една жена , страдаща от вагинални гъбички, се смята за  потенциален кандидат за развитие на рак на маточната шийка, то това е напълно погрешен извод!Въпреки, че всяка жена и човек трябва да направят всичко възможно, за да се отърват от cándida albicans, защото те причинява няколко здравни проблема,

реалната причина за  всички видове рак е настоятелното поддържането на нашите лоши навици на живот, особено храна!

АДРИАНА: Това значи ли, че ние трябва да прибегнем до лечение със сода бикарбонат,  ако имаме рак? Не знам за теб, но ако аз имах рак няма да обмислям повече от един път дали да се лекувам  с хлебна сода и ще го направя веднага.
Всеки може да зададе въпроси  на д-р  Тулио Самончини. Аз съм го направила на няколко пъти, по електронната поща, и той  винаги е бил  достатъчно любезен и изчерпателен, за да отговори на въпросите ми. Ето електронна му поща: 

t.simoncini@alice.it 

Неговия уеб сайт е:


Аз не съм сигурна дали д-р Самончини  говори испански, но със сигурност владее английски.Моля да разберете, че нямам  икономическа полза от никого и  за нищо от разпостранението на метода на  д-р Самончини-това каза диетолога Рут Смит.

Но един противоречив феномен в медицината , който се случва в тялото е, когато деликатния алкално рН фактор от 7,365 започва да се подкислява, това предизвиква биологичната трансформация на кръвната червена клетка към гъбична структура или така наречения :pleomorphism.Феномена на pleomorphism  се обясни в моята книга за  истината за рака. Това явление е точно онова, което наистина става, когато дадено лице боледува от рак. Същите червени кръвни телца, когато започнат да загниват, се преобразуват в гъби.

АДРИАНА: Адекватно ли е лечението с Хлебната сода, ако имате рак?
Рут:Някой веднъж ме попита следното:”Рут,  ако някога развиеш  рак, ще използваш ли конвенционални медицински методи  за ликвидирането му?”Моят отговор е и все още е  НЕ.  Считам ги жестоки, варварски и нечовешки. Разбира се това е мое лично мнение. Аз десетина години  изследвам  традиционните и алтернативните методи в медицината и се научих, че няма никакъв интерес хората да  намерят природните алтернативи за ликвидиране на рака или  други болести. Също  научих и знам, че конвенционалните лечения, са излишни и неефективни.Въпреки това има една постоянна тенденция хората да мислят, че стандартната медицина е единствения правилен метод за лечение.

Всички тези години от изследвания и практика  ме научиха да разбера какво е рак.  И хората няма да се нуждаят помощ, ако  всеки разбере че всичко,което му е необходимо, за да има здраво тяло, ще открие в аптеката на майката природа.

АДРИАНА:Решението не е в това да намираме лечение, а в това че за всички наши здравословни проблеми съществуват предварителни мерки заПРЕДОТВРАТЯВАНЕ!

Ние по цял ден седим със скръстени ръце , чакайки лекарите един ден да открият "лечение" срещу  рака. Мнозина вярват, че когато това се случи, ще има празник в света и откривателя на "лечението" ще е  "Спасителя" на човечеството. Аз съм страхувам, че ние стоейки със сплетени ръце и  пръсти, ще минем през живота и никога не ще дойдат магическите таблетките, които да "излекуват" "модерната" болести. Никога, без значение за колко  ни продават  идеята. Това е заблуда, която ни  изчислява здравето, защото ние живеем  на изчакване, докато създадем в тялото си болест като рак и диабет.

Ние трябва да се разберем това: рак, диабет, miofibrosis и всички видове дегенеративни болести са резултат от нашия избор на начин на животРакът не е нещо, което се случва с нас, а  е нещо, което  ние сами си правим.

Това е трудно да се разбере, особено от лицето, което е болно от  рак. Преди години, имах мои собствени здравни проблеми и никога не можех  да се  преструвам. За мен не беше лесно да споделя всичко тогава.

Отне ми над една година за да  асимилирам  ясно, че ние сме отговорни за поддържане на здравето си или за имаме липсата му-това ,на което ортодоксалната медицина, нарича болестБолестта е просто проявление на симптоми  на органа, който твърди, че иска по-доброто отношение  и по-добро разбиране на себе си.

След като опознаем  нашето тяло, действието му, неговите потребности и поддръжка на общото здраве, тогава ние загубим страх от това, което се нарича е болест. Аз не съм страхувам от развиване на  симптоми, защото аз осъзнато съм  решила да поддържам тялото си свободно от болка и затруднения.

Третиране

Симончини протоколът е техника, развита от д-р Тулио Симончини след 30 години изучване на тези гъби и тяхното приложение като лекар-онколог, така че не е техника, която може да бъде имитирана. Има много случаи на лекари и хора като цяло, които са се опитали да проведат това практически, за себе си, което е довело до контра продуктивен ефект върху пациентите.

Консумацията на около 1.26 g от хлебната сода за килограм телесно тегло е достатъчно, за да предизвика дихателни проблеми и други странични ефекти, като например Нypernatremia.

Ако искате да научите как да приложите правилно тази обработка,  ние призоваваме да преминете  един от нашите курсове за обучение в центъра за онкология ни Симончини.

Въведение към Протокола Симончини

Лечението е основано на откритието, че рака се причинява от гъби, наречена Candida Albicans, като е основната цел на лечението е да премахне тези гъби, спиране на растежа на тумора и  намаляване, докато  изчезне напълно.
Ракът е гъби
На различните конференции пред учени и пациенти, където д-р Симончини говори за откритието си, това причини удар и различни видове на реакции. От една страна хората, които да реагираха с радост и се надяваха да чуят, че лекарството за рак е възможно и от друга- антагонизъм и отхвърляне от тези, чиито интереси се сблъскват с възможностите, дадени от метода.Тези хора се чувстваха заплашени от ефективността на метода и бъдещето, което той можеше да създаде за печалбите на техните лицензирани фармацевтични компании и ортодоксални методи за лечение на рака. Гласът на пациентите, свидетели на живо за ефективността на лечението, се чува на живо и чрез Интернет и тяхното число нараства, достига все повече и повече хора. Резултатът е увеличаването на пациентите, които идват на всеки ден при д-р Симончини в търсене на лечение.Те не знаят, че този метод няма медицински лиценз и не е патентован за авторско право.

Една от причините много лекари да са опитали да имитират техниката на д-р Симончини и не са успели да го направят е, че технически това може да се прилага само правилно от някой, който знае добре същността и поведението на гъби Candida Albicans, които причиняват рака, което става с  много години изследвания и опит.

Обаче, тъй като практиката на анулиране на лицензията  е законна, затова е  невъзможно за д-р Симончини да лекува пациенти.Той е задължен да се въздържа от лечението на пациенти. Въпреки това поради големия брой писма, съобщения и повиквания от хора по света с молба за лечение, д-р Симончини  се занимава и  отделя част от живота си, за да  помогне и излекува рака на всички  тях. Той казва:

"Рака се преодолява лесно в 90 % от случаите от  една до към четири седмици".


Това е желанието на д-р Тулио Самончини и на целия персонал, които работят в този център- да покаже тази истина на всички
Това е така защо неговия центъра по онкология отваря врати за първи път в Япония и започва оттам  да получава и отговоря на пациенти в света. На всички, които желаят да се подложат  на лечение.

ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

 СИМОНЧИНИ- протокола е изследван за първи път през 1983 година върху италиански  пациент с белодробен рак, за  който  е имало прогноза за няколко месеца оставащ живота . Няколко месеца след започване на третирането, рака изчезнал напълно и   здравето на пациента се възвръща в неговата цялост.

От общия за брой на смъртните случаи през 2005 г.  - 58 000 000,   13% се дължи на някаква форма на рак. Рак е главната причина за смъртта на света, възглавявана от

рак на белия дроб -1 300 000 , рак на стомаха -1 000 000 , който е последван от рак на черния дроб и  рак на гърдата. Прогнозата е , че  в 2030 около  11 400 000 души ще умрат от някаква форма на рак.

Ако тази прогноза е правилна, метода за третиране на д-р Симончини  може да спаси милиони хора и да ги върне към живот  така, че ще е несъмнено  да спечели Нобелова награда и завинаги да запишете своето име в аналите на историята.

Това са част от изводите  на д-р Т.Симончини:

1.Бял цвят е наличен във всички тумори. Този бял цвят се дължи на наличието на Candida Albicans гъби.

2.Причината за рак е Candida Albicans гъби.

3.Candida Albicans гъби, може да бъде унищожена и следователно елиминира рака.

Д-р Симончини е успешно тества истинността на претенциите си през годините на изследване и най-ефективния метод за борба срещу тези гъби с хлебната сода.


Този текст е част от   специален бюлетин от 10/12/08  , който е разработен от д-р Симончини.Това е конкретнотехниката за лечение на рак.Тази специфична методология, изложена по-долу, е преведена от неговия уебсайт
Много важно:
1.Съответните обработки могат да се извършат от  болното лице/пациента/обаче би било идеално , ако иманаблюдение от лекар.

2. Детска онкология
Лечението може да се прилага и при деца, болни от  рак,чрез прилагане на дозатавъз основа на теглото на пациента.

3. Това  са подходящите дозикоито да се прилагат   на килограм телесното тегло:


10 кг / 100  куб.см.   5% натриев бикарбонат
20 кг / 150  куб.см. 5% натриев бикарбонат
30 кг / 250 куб.см. на 5% натриев бикарбонат
40 кг / 350  куб.см. 5% натриев бикарбонат
50 кг / 400  куб.см. 5% натриев бикарбонат
50 кг или повече /500 куб.см.  5% натриев бикарбонат

За други цели (измиване и т.н..) Разтворът трябва да едостатъчно богат на бикарбонатна формалеко солен -проверка чрез тестване.

Лечение с обикаляне на 
360º
Този тип лечение се прилага,когато имаме третиране на вътрешната повърхност на една кухина на тялото-матката, пикочния мехур, пикочните пътища, стомаха, устата, т.н.

Легнете в леглото.

Напълнете кухината с подходящото количество бикарбонатен  разтвор,според теглото ви,ползвайки катетър или друг подходящ способ за целта
Поставете 2 възглавници под таза.
Завъртайте се  в легнало положение по дължина  цялото тяло  на 90º   на всеки 15 минути  време в рамките на един час.Така, че да се поставите  във всички положенияот лявата странас лицето надолу, от дясната страна и по гръб.

За специфичните особености при третиране на всяка форма на рак можете да прочетете  тук:

Сайта е с  възможности да бъде четен на 10  различни езика.

Превод: Миоджералвомбо 
 04.04.2012. 
 Източници:
http://www.curenaturalicancro.com/es/
http://www.curenaturalicancro.com/
http://www.descubresalud.com/
http://www.phmiracleliving.com/p-253-the-ph-miracle-for-cancer.aspx
http://www.curenaturalicancro.com/es/tratamiento/
http://mundoalkalina.blogspot.com.es/2009/10/se-puede-curar-el-cancer-con-sales.html
http://mundoalkalina.blogspot.com.es/2008/07/el.html
http://www.youtube.com/watch?v=p4XWXZ66Aaw
http://nostromo-a-tierra.blogspot.com.es/2011/07/dr-lloyd-jenkins-cura-del-cancer-de.htmlСледва списък на храните според средата, която създават:
Силно алкални: зеленчукови сокове, магданоз, суров спанак, броколи, листа на целина, чесън, сушени смокини и стафиди, билкови чайове и вода с лимонов сок, а от подсладителите стивия.

Алкални: моркови, зелен боб, лима боб, цвекло, маруля, тиквички, фурми, касис, грозде, киви, круши, папая, бадеми, лешници, зелен чай, оризов сок, сироп от клен.

Ниско алкални: аспержи, царевица, гъби, лук, зеле, грах, цветно зеле, листа на ряпа, картофи, олио, соя, тофу, кокосов орех, вишни, домати, портокали, череши, ананас, авокадо, грейпфрут, манго, ягоди, лимони, диня, леща, сладка царевица, див ориз, просо, киноа (quinoa), елда(каша, гречка), мляко от соя, козе мляко, козе сирене, краве масло, суроватка или натурални протеини за спортисти, зехтин, олио от ленено семе, рапично олио, непреработен мед, сурова захар.

Ниско киселинни: готвен зелен фасул, готвен спанак, сладки картофи, тъмни боровинки, червени боровинки, сливи, банани, преработени плодови сокови, ръжен хляб, черен хляб, овес, кафяв ориз, черен дроб, дреболии месо, стриди, пълноценно мляко, масло, кисело мляко, сирене, сладолед, сметана, тиква, сусам, слънчогледови семки, слънчогледово олио, маргарин, мас, бяла захар, преработен мед, какао.

Киселинни: зрял бял фасул (обикновен, нейви, пинто или друг вид), компоти, бял ориз, бял хляб, спагети, макарони, фиде, бисквити, риба, пиле, агнешко, пуешко, яйца, твърдо сирене, ядки пекан и пиштун, кашу, вино, газирани напитки, млечен шоколад, кафява захар, моласа, конфитюр, майонеза, горчица, оцет.

Силно кисилинни: туршии, говеждо, телешко, раци, консерви туна и сардина, топено сирене, орехи, фъстъци, черен чай, кафе, бира, ликьор.Коментар и допълнение:  Искам да поясня,,че ако един човек приема орално по-големи количества сода бикарбонат , като смята, че така ще се излекува по-бързо, то той ще направи грешка.Ще си създаде проблеми с бъбреците,а също и евентулано с дишането.Затова, след като някой болен от дадена форма на рак, реши да се лекува по този метод, нека спазва приготвянето съвсем точно на разтвора и да съблюдава абсолютно точно пропорциите.  
   Тъй като напрактика малко лекари в България и по света изобщо, са склонни да възприемат и още повече да съдействат за лекуване на някого по метода на д-р Тулио Симончини, то моя съвет е освен вашата точна подготовка и спазване на протокола, да направите един контакт по имейл със самия лекар, като обясните от каква форма страдате, в кой етап, какво и как сте приготвили сами за лечението си.Това го казвам с преванивна цел за двойна осигуровка.Винаги е добре ,след като сте се приготвили ,отново да направите проверка за евентуална грешка, защото тя е висшата форма на доверие в успешното излекуване.Не казвам, че няма да намерите съмишленици сред лекарите, но вероятността за това е малка по обясними причини...  
    Едно последно нещо: ако можете да си позволите, купете си сок от клен и в процеса на терапия пийте на воля кленовия сок.Причините са тези, че раковите клетки консумират глюкоза поне 12 до 15 пъти повече от една нормална клетка.Тъй като кленовия сок е сладък и съдържащ много магнезий и други ценни съставки, точно съответствуващи на липсите, създавани от раковите тумори, то самите ракови клетки изключително бързо и лесно го абсорбират, при това избирателно.  
   Заедно с него, обаче, в кръвта навлиза и бикарбонатната сода, която ги мори.Така че глюкозата от кленовия сок се явява един вид много желана храна, но тя е и стръв, примамка за раковите клетки, които ще получат заедно с нея и смъртоносната доза хлебна сода.Не бива да се прекалява нито със содата, нито с кленовия сироп, за да може организма да има възможност да изхвърли мъртвите и отровни клетки.В противен случай  ще има задръстване и особено ще страдат бъбреците.По принцип може да се ползват и други източници на глюкоза, както и на необходимите липсващи микроелементи, но препоръчвам именно кленовия сок.  
   Клена има 5 венчелистчета на цвета и 5 чашки.Според скритите знания отварите или натуралните извлеци от такива растения,които имат 5 венчелистчета отпускат, разширяват съзнанието и носят здраве, сила и благоденствие на тялото на човека, който ги ползва.Причината е числото 5, което действа като принцип именно по този начин.И тъй като всички сили в природата действат чрез знаци, изразяващи техните принципи то числото 5  като знак на цвета на едно растение действа именно така-благотворно.Няма да се впускам в други подробности-просто кленовия сок в случай на болен от рак, е най доброто допълнение към хлебната сода.
   Качеството ще разберете  така - на вкус е леко сладък и все едно имате в устата си  кора от дърво, а на цвят е тъмно жълт, важното е да няма утайки и да е еднородна, хомогенна смес, полупрозрачен, подобен на мед от слънчогледова паша на пчелите.

Публикувано от Миоджералвомбо в 21:27
АНТИ-РАК
Моят несериозен отговор на едно сериозно твърдение :)

   Не всеки алтернативен метод а както казах на д-р Симончини. И други методи помагат в една или друга степен а на д-р Симончини е само един от многото, които наистина помагат. Факт е че много раково-болни като минат през лъче и химиотерапия и ако още са живи почват да се обръщат към алтернативни методи. Факт е че тогава някои от тях се изцеляват. Моята страница цели да се спасяват човешки животи а всеки има право да реши дали да вярва на това което предлагам. Не държа нито един човек да си купи дори и един от продуктите които произвеждам. На никого не давам категорични обещания "ще те излекувам от Рак защото мога" и на никого не казвам: Купи си от мен продуктите които ще спасят живота ти" Давам информация и това да информирам, хората , болните , страдащите да се информират не е пресътпление. Престъпление е да бъдат бавно убивани и тровени с химически отрови само отлагащи неизбежното чиято цел а да пълнят с пари джобовете на фармацевтичната промишленост и мафия която още през 30 те години на миналия век забрани производството и разпостранението на лечебната честотна лампа на д-р Райф с която Той лекува съвършенно без нито един смъртен случай раковоболни във последна фаза и безнадеждно отписани от живота защото трябва да се продават и да се печели от лекарства и отрови които не лекуват а само отлагат неизбежното. Крайно несериозно и безотговорно е на раковоболните да се внушава че са обречени защото не е вярно, ЧЕ ИМА ефективно и не едно а много безвредни лечебни методи за рака. Престъпно е хората да бъдат тровени и облъчвани бавно и постепенно с методи които предизвикват левкемия като химиотерапията илъчетерапията и само по изключение са полезни и ефективни а най-голямото престъпление против човечеството е лекарите да принуждават пациентите да се подлагат на тези агресивни, вредни и опасни методи докато ако се случи алтернативните методи понякога да не помогнат то поне не вредят. Аз зная за какво говоря защото имам положителен опит и хора зад гърба си, също и разбирам какво е рака и какво не е а вие избирате за боравите със заучени фрази отхвърлящи всеки лъч надежда защото е по-удобно да държите на добре познатото и утвърдено скептично и негативно отношение отколкото да рискувате да повярвате че има надежда и живот. Рака по настоящем е "не ЛЕЧИМ" само защото това е масово внушено на хората и така изнася на печелещитемилиарди от производството на цитостатици и неефективни методи. Само си представете каква ще е загубата на тази индустрия ако изведнъж се появи не един а много ефективни и евтини лечебни методи за рака. Това ще се случи защото е неизбежно като живота и тогава ще бедете разочаровани защото не аз а опита ще ви убеди че не сте права и който като мен промотира страницата си - промотира надежда и реални факти и реална възможност за излекуване от рак. Горд съм да давам надежда подплатена със реалност и факти и бъдете сигурна че не го правя заради парите а заради радостта и щастието което изпитвам когато хора ми се обаждат или се срещам с тях и свидетелстват за чудото в живота им. Честна дума - държа се като че ли на мен самия ми е трудно да повярвам защото е Чудо и все пак живея и вярвам това и го виждам. РАКА Е ЛЕЧИМ! Това е несериозно твърдение но е Факт ...:) Както вече казах: Не държа никой да ме търси в тази връзка защото твърденията ми са несериозни за всички на които им изнася статуквото а ако пишат и говорят по темата е за да си чешат пръстите и езиците. Обичам и Благослявям всички! :))))))))))) :))) 


Тази информация не е комерсиална и не е свързана пряко с произвеждан от мен продукт. Използването и ПОЛЗАТА за вас е изцяло ваша отговорност!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg