ЖИВА ВОДА

РАЗКРИТАТА ТАЙНА НА СИЛАТА НА ЖИВАТА ВОДА!
(Настоящата информация е сбор от най-доброто от статии и книги по темата)

                                                                  1. РОЛЯТА НА ВОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ

     В последно време се обръща все по-голямо внимание на качествата на водата, на замърсяването и с различни химикали и радионуклиди, на огромното влияние на водата във всекидневния ни живот, здравето и т.н. И това е нормално, защото водата съставлява 70% от организма на човека. По израза на А. Маловичко (1) “.. нашата планета е един огромен кристал вода... Водата свързва всичко живо и неживо на планетата в единна система, която се регулира от самата природа... Нашият живот, нашето здраве или нашите болести зависят от това каква вода, с каква информация и колко от нея тече в нашата кръв и лимфа...”

Известно е, че водата е източник на информация. Тя запазва информация за съдържащите се в нея химически вещества, радионуклиди, вируси и микроби, както и информацията, въведена с нетрадиционни (например биоенергетически) методи. Проблемите на пречистването, обеззаразяването, омекотяването и всякакво подобряване на качеството на водата са особено актуални в наше време. Радостно е, че в решението на тези проблеми участвуват и учени, и медици, и ентусиасти, че се използуват прогресивни методи за пречистването на водата. Постепенно, от различни източници, хората научават различни достъпни способи за подобряване на качеството на питейната вода и започват да го прилагат на практика. Така са станали известни сребърната вода, снежната вода, намагнитената вода, ползата от кремъка във водата, и накрая – активираната (жива и мъртва) вода, на която основно е посветена тази книжка. Накратко за изброените води.

Сребърна вода. Хората отдавна знаят, че водата може да се дезинфекцира със сребро и са използували сребърни съдове не само за разкош, но и като средство за поддържане на здравето, защото известно количество сребро е попадало в организма и е го е лекувало. Ефективността на такава вода се повишава, ако се разтвори неголямо количество сребро във водата с помощта на електричество. Препаратите на база на среброто унищожават ефективно бактериите. Тяхното действие е по- бързо, отколкото на известните антибиотици, и може да се увеличи още с помощта на водороден прекис, ултравиолетови лъчи и други методи.

Снежна вода. Това е друга интересна и полезна вода. Това е питейна вода, която се замразява, след което се размразява, като при това се очиства от химически вещества, радионуклиди, но преди всичко – изменя се структурата на водните молекули и те стават адекватни на молекулите в организма, като му придават повече енергия. Снежната вода намалява умората, полезна е за децата и учениците. Такава вода се приготвя по следния начин: В емайлиран съд се сипва вода и се поставя в камерата на хладилника. След 45 часа съдът се изважда, ледът се счупва и незамръзналата вода се пресипва в друг съд (най-добре също емайлиран). Ледът се изхвърля, той съдържа молекули на тежката вода (деутерий), тъй като те замръзват по-бързо. Съдът с пресипаната вода се поставя отново в хладилника и се държи докато не замръзнат 2/3 от водата. Тогава съдът се изважда, пробива се дупка в леда и се излива незамръзналата вода. Ледът, който е останал, се оставя да се втечни при стайна температура. Това е и пречистената снежна вода, от която се пие хладна, на малки глътки, по 2-3 чаши на ден, 1 час преди ядене.

Магнитна вода. Това е питейна вода, която е преминала през магнитно поле, създадено от постоянни магнити (например фуния със прикрепени на нея магнити). Тази вода има лечебни, стимулиращи свойства, нормализира кръвното налягане и може да се използува както за пиене, така и за измиване.

Кремък, поставен в съд с вода постепенно унищожава гнилостните и другите бактерии, подобрява вкуса и прозрачността на питейната вода, абсорбира примесите на тежките метали или ускорява утаяването им. Той насища водата с микроелементи, нужни на организма. Твърди се, че под въздействието на кремъка водата от който и да е водоизточник за 3 дни става годна за пиене, а след седмица отговаря на изискванията на стандарта за питейна вода. Ефективно действува само опалово-халцедонов кремък.  

Активирана (Жива и Мъртва)вода. Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действуващо, екологически чисто средство за профилактика при редица болести. Областите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората я наричат “жива” и “мъртва” вода.

Още от 1980 г. използувам активираната вода за различни цели, като популяризирам използуването и в рамките на своите сили, консултирам интересуващите се, участвувам в предавания по радиото и телевизията, пиша статии и изнасям лекции за активираната вода. Мисля, че в тази област съм натрупал немалко знания и практика, убедил съм се нееднократно в ефективното действие на активираната вода и в нейната безвредност. През всичките тези години не е отбелязан случай активираната вода да е навредила някому, въпреки че са я използували стотици и стотици хора във всяка възраст, включително и деца. Разбира се, трябва да е ясно, че активираната вода във никакъв случай не е панацея за всички болести. Такова лекарство няма и няма да има. Но, след като ефективността на активираната вода е достатъчно висока, тя има правото на признание. За изминалите години ми се удаде да установя приятелски връзки с други ентусиасти и привърженици на активираната вода с които обменяхме опит и методики за използуването и, както и да конкретизираме съществуващите. Всичко това послужи като стимул да напиша и издам тази нова книжка, която е допълнена във сравнение с ранните издания, особено в частта за използуване на активираната вода за стопански и битови нужди. Надявам се, че тази книжка ще стане Ваш добър помощник и ще Ви помогне да решите редица проблеми и да спестите средства.

С уважение: д-р доц. Петрас Шибилскис

2. КАК Е ОТКРИТА АКТИВИРАНАТА ВОДА

Активираната вода е изобретена от колектив учени, работещи в Ташкентския НИИ, под ръководството на доктора на науките, професор С. Алехин (понастоящем той е академик). Задачата, поставена на учените била да се намери нов състав на емулсията, която се използува при сондажните работи при търсене на нефт и газ. Отдавна е известно, че електролизата на водата е химическа реакция за разлагане на водата на положителни водородни йони и отрицателни хидроксилни групи чрез пропускане на постоянен ток през нея. В процеса на електролизата, водата около положителния електрод (анода) придобива киселинни свойства, а около отрицателния (катода) – алкални свойства. Поради смесването на водата, обаче, тя винаги остава неутрална.

В процеса на изследванията в химическата лаборатория на института, чийто ръководител бил инж. В. Бахир (понастоящем той също е академик), между електродите била закрепена диафрагма, която пропуска йоните, но не и молекулите на водата и не позволява да се смесва водата в двете части на съда. В резултат на електролизата, с течение на времето водата в двете части на съда придобива нови свойства: в частта на анода става киселинна и се зарежда със положителен заряд, а в частта на катода – алкална, мека и със отрицателен заряд. Този заряд се нарича окислително-възстановителен потенциал. Оказало се, че тези нови свойства така получената вода съхранява достатъчно дълго време, за да може да се използува практически. Когато в алкалната вода учените разтворили глина, забелязали, че дълго време глината не се утаява на дъното, а плува във водата. Това била и търсената нова емулсия! Изпитанията на активираната вода продължавали. Работниците на сондажите, които използували алкалната вода за миене, забелязали, че раните и драскотините заздравяват по-бързо, а при някои изчезнала екземата. По късно хирургът професор М. Касимов изпробвал киселинната вода за стерилизация на хирургически инструменти, а алкалната – при лекуване на следоперационни рани. Резултатите били положителни. Учените от института изпитали действието на активираната вода върху растящия на територията на института памук и отбелязали стимулиращото действие на алкалната вода и бактерицидното действие на киселинната. Бързото зарастване на раните, действието върху памука, дезинфекциращото действие напомняли на мотивите от приказките за “живата” и “мъртвата” вода и

хората започнали да наричат активираната вода по-просто и понятно: киселинната – мъртва, а алкалната – жива вода. Така и ще я наричме и ние в тази книга. Следва да се отбележи, че официалното название на киселинната вода е АНОЛИТ (от думата анод), а на алкалната – КАТОЛИТ (от думата катод). За пръв път информация за това изобретение била публикувана в списание “Изобретател и рационализатор” (No.2,9 1981г.). Учените подали повече от сто заявки за предполагаеми изобретения и всички те били потвърдени.

Скоро идеята за активираната вода достигнала до Япония и, докато С. Алехин се борел с бюрократичните бариери и лекувал двата получени инфаркта, там започнали производство на активатори на вода, без да жалят средства и сега се произвеждат 100 000 уреда годишно. По това време живеещия в гр. Ставропол Д. Кротов бил един от първите, който построил активатор на вода и започнал да я изпробва за лечение на различни болести. Той излекувал за няколко дни раната на ръката на сина си, която не заздравявала вече няколко месеца, а себе си излекувал от аденом на простатната жлеза и избегнал предстоящата операция. Кротов написал и първите препоръки за използуване на активираната вода за лечебни цели, които се разпространявали неофициално. Така на времето те попаднаха у автора на тази книга. Постепенно в печата започнаха да се появяват статии за активираната вода и да се разширяват методиките за приложението и. Изследванията се провеждаха не само от ентусиасти, но и от учени от Казанския химико-технологичен институт, Белоруския институт за механизация на селското стопанство, Всесъюзния институт по птицевъдство, Московския НИИ по хранителна промишленост, в редица болници и предприятия в различни райони на Русия. Активираната вода е позната в в различни страни като Япония, Германия, България, Полша, Индия, Израел и широко се използува в Русия, Беларус, Узбекистан, Литва, Латвия и т.н. Отдавна е известно, че активираната вода не е токсична и не е опасна както за външна, така и за вътрешна употреба, за което съществуват съответните решения, дадени са разрешения, оформени са патенти, технологии и т.н. В две държави, Япония и Узбекистан, активираната вода официално се използува за лечебни цели. Вече съществуват методики за използуването на активираната вода не само за лечебни цели, но и в хранителната промишленост, селското стопанство, животновъдството и птицевъдството, строителството. При правилно използуване на активираната вода нейната ефективност достига 88-93%, като главното е че тя не причинава никаква вреда, а ползата е неочаквано голяма. Видно е, че популярността на активираната вода постепенно се увеличава. За това свидетелствуват и проведените в Москва през 1997 г., 1999 г. и 2001 г. международни симпозиуми “Електрохимическа активация на водата”. Предлагането на активатори (битови и промишлени) открива пред любознателните хора перспективи за по-нататъшни изследвания, позволява лечението да се извършва с екологически чисти препарати, и не на последно място, да се спестят средства, които биха били необходими за скъпоструващи традиционни лекарства.

3. СВОЙСТВА НА АКТИВИРАНАТА ВОДА

  В началото трябва да се отбележи, че концентрацията на водородните йони в активираната вода се измерва с водородния показател pH. Скалата на този показател се изменя от 0 до 14 единици. Неутралната вода от водопровода има pH=7,0. Ако този показател е по-малък, характерът на водата е киселинен. Най-често се използува киселинна (мъртва) вода с pH = 2,5 - 5,5. При използуване за дезинфекция, водата може да бъде и по-киселинна (pH = 1,5 - 2,0). Ако показателят е по-голям от 7,0, то водата има алкален характер. Колкото по-голям е показателят – толкова по-алкална е водата. Обикновено се използува алкална (жива) вода с pH = 8,0 - 10,0. За поливане на цветята, поене на пилета, телета и т.н. се използува по-слабоалкална вода с pH = 7,5 - 8,5. Разлика в концентрацията ± 0,5 pH няма особено практическо значение. Мъртвата вода (анолит, киселинна вода) е безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и характерен мирис на киселина. Тази вода е отлично бактерицидно и дезинфекциращо средство. Тя забавя биологичните процеси в организма на човека и животните, понижава кръвното налягане, успокоява нервите, подобрява съня, намалява болките в ставите. При редовно изплакване на устната кухина с нея след ядене, тя разтваря зъбния камък, спира кръвотечението от венците и дезинфекцира устната кухина. Мъртвата вода дезинфекцира много добре бинтове, бельо, дрехи, обувки, различни съдове, хранителни продукти, плодове, зеленчуци, дори помещения и почва. Много ефективно и бързо лекува обикновената хрема, болката в гърлото при простудни заболявания, прекратява диарията. Лесно може да се приготви мъртва вода с широко рекламирания pH=5,5, която да се 

използва за миене вместо скъпоструващи препарати. Мъртвата вода, освен това е заредена с положителни заряди около 0,9-1,1 волта, което усилва действието и. При съхраняване в плътно затворени съдове тя запазва свойствата со 2-3 седмици.

Мъртвата вода бързо и ефективно премахва себореята, гъбичките по кожата - напълно и трайно прекратява пърхота.

Живата вода (католит, алкална вода) е по-мътна, сивкава течност, без мирис, с алкален вкус, много мека. След реакцията утайките падат на дъното и водата става прозрачна. Колкото по-лошокачествена е водата, толкова повече утайки се образуват, като в утайките се концентрират и съдържащите се във водата радионуклиди. Така се постига и допълнителен ефект – смекчаване и пречистване на водата. Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство. Тя ускорява биологичните процеси в организма, увеличава кръвното налягане, подобрява усвояването на храната, ускорява обмяната на веществата, подобрява апетита, придава енергия, бодрост. Тя бързо лекува различни рани, от драскотини, раздразнения на кожата, до язви на стомаха и дванадесетопръстника. Живата вода освежава увехналите цветя и след това те дълго запазват свежестта си. Семената, киснати в жива вода преди да бъдат посяти, покълват по-бързо, а при периодично поливане с жива вода дават по-добра реколта, която и узрява по-бързо. Живата вода е отлично средство за пране, обезмасляване на повърхности, стимулиране растежа на домашните животни. Освен алкалните свойства, живата вода е заредена с отрицателни заряди около 0,8-0,9 волта. Тя губи свойствата си по- бързо, отколкото мъртвата вода, за около седмица, при условие, че се съхранява в плътно затворени съдове. 

 Живата вода е най-ефективна непосредствено след нейното приготвяне и в същия ден. Тайната на живата вода е наличния в нея Активен(Атомен) Водород и високия отрицателен електрически заряд, който притежава. Тези две съставки: Атомен водород и голям отрицателен йонен заряд, когато са в достатъчно голяма и правилна концентрация на практика лекуват всичко, детоксикират (неутрализират отровите и токсините), стимулират самовъзстановяването на човешкото тяло и здраве, повишават жизнения тонус(зареждайки с енергия и стимулирайки размножаването на митохондриите в клетките, които от своя страна са енергийните централи на клетките и човека, като цяло и др.), стопяват излишните мазнини - живата вода е идеално средство за отслабване и поддържане на нормално тегло. 

 Редовното пиене на около един литър жива вода на ден от здравите хора е гарант за над 80% в последствие поддържане на добро здраве, силна имунна система, по-бавно остаряване и по-рядко боледуване.

  Свойствата на анолита и католита са съвършенно различни. При смесването на анолит и католит се получава отново неутрална вода, макар и вече без утайки. Затова, когато за лечебни цели се налага използуването на двата типа вода, между тяхното приемане следва да има поне едночасова разлика. Често задаван въпрос е в какво се заключава лечебното въздействие на акивираната вода. Активираната вода по своите електролитически параметри е много близка до телесните течности (кръв, междуклетъчна течност и др.). Затова тя се включва веднага в жизнената дейност на организма и влияе благоприятно на възстановяваненто на енергийния баланс на организма. Особено важен е фактът, че това е естествен продукт, спомагащ за активизация на вътрешните сили на организма. Не е целесъобразно активираната вода да се съхранява в хладилника. Изследванията показват, че при охлаждане времето за съхранение почти не се увеличава. При кипване активираната вода губи свойствата си много бързо. Не се препоръчва да се приготвя активирана вода за запас. По-добре винаги да се използува свежоприготвена вода, а остатъкът да се използува за поливане на цветята, пране и т.н.

4. КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АКТИВИРАНА ВОДА

Преди всичко, активираната вода трябва да се приготвя съгласно указанията в инструкцията за използуване на активатора. Използуването на активираната вода да става съгласно препоръките в настоящата книга .

Многобройните опити показват, че за стимулиране растежа на растения, животни и птици най-добри резултати дава живата вода със слаба концентрация (pH=7,5-8,5). Освен това поливането, поенето с жива вода да се извършва 1-2 пъти седмично, а останалите дни да се използува обикновена вода.

Еднократната максимална доза за вътрешно приемане за върастен човек е една чаша (200ml), за децата – съответно намалена.

При лечение на хрема при деца мъртвата вида може да се капне с пипетка в носа, а при лечение на ангина – да се изпият няколко глътки затоплена мъртва вода със сламка вместо да се прави гаргара.

Гаргарата и жабуркането трябва да се правят дълго (една чаша за около 10 минути). Ако се налага правене на компреси, те трябва да се правят по възможност по-често, 6-8 пъти на ден. Тогава ефективността на действието на активираната вода е по-голяма.

Често възниква въпросът може ли да се комбинира действието на активирана вода и химически лекарства. Ако болният трябва да приема непременно лекарства, между приема на лекарства и активирана вода трябва да има интервал от 1-1½ часа, като по-добре е първо да се приема активираната вода, тъй като тя се усвоява много бързо от организма. Ако трябва да се приемат лекарства с продължително действие, по-добре е да не се приема активирана вода.

5. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА АКТИВИРАНА ВОДА ЗА

ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ

Забележка: Времето на лечението е ориентировъчно и зависи от особеностите на организма, стадия на заболяването и други фактори.

1. Абцеси, загноявания

Абцесът да се обработи със затоплена мъртва вода и да се направи компрес с мъртва вода. Ако абцесът е пробил да се промие добре със затоплена мъртва вода и да се сложи превръзка. Преди лягане да се изпие половин чаша жива вода. Когато мястото окончателно се изчисти от гной, заздравяването може да се ускори, като се слагат компреси с жива вода (може да се добавя жива вода и през бинта) Абцесът заздравява за няколко дни. Ако се забележи отново поява на гной – да се обработи отново с мъртва вода.

2. Аденом на простатната жлеза

Цикълът на лечението е 8 дни. През всичките 8 дни по 4 пъти на ден (1 час преди ядене и преди лягане) се пие по

половин чаша жива вода. Ако кръвното налягане е нормално и не се повишава чувствително, дозата може да се увеличи до една чаша. Ако кръвното налягане се повиши или болният и без това има повишено кръвно налягане, един час след приемането на живата вода да се изпие половин чаша мъртва вода и болният да полежи.

Нерядко цикълът на лечение трябва да се повтори. Ако кръвното налягане позволява, може да не се прави почивка

между двата цикъла на лечение. Полезно е по време на лечението да се прави масаж на слабините. Препоръчва се да се направи компрес с жива вода на слабините, като мястото предварително се изтрие с мъртва вода.

Лечението се подпомага и от клизми със затоплена жива вода, а също марлени свещички, натопени в жива вода. Обемът на клизмата е 200 ml, времето на експозиция – 20 минути. Обикновено след 4-6 дни преминават или стават по-редки позивите за често уриниране. При някои хора с урината може да се отделят частички с черен или червен цвят и да се усеща болка. В процеса на лечение се подобрява общото самочувствие, апетита. Практиката показва, че лечението е достатъчно ефективно.

3. Алергия. Алергически дерматит

В продължение на три дни след ядене устата, гърлото и носа се плакнат с мъртва вода. След всяко плакнене се пие по

половинчаша жива вода. Всички обриви, пъпки и отоци се намокрят само с мъртва вода 5-6 пъти на ден. Обикновено болестта преминава за 2-3 дни. Освен лечението трябва да се намери и отстрани причината, предизвикваща алергията.

4. Ангина

В продължение на три дни по 5-6 пъти на ден и обезателно след всяко ядене да се прави гаргара с леко затоплена мъртва вода. Ако има и хрема – да се промива и носоглътката. След всякоизплакване да се пие половин чаша жива вода. Всяко изплакване трабва да продължава поне 1-2 минути. Температурата се понижава още първия ден. Болестта преминава за 2-3 дни.

5. Атеросклероза на артериите на долните крайници

Краката се измиват с топла вода и сапун, изтриват се до сухо, след което се намокрят със затоплена мъртва вода и се

оставят да изсъхнат, без да се изтриват. През нощта на краката се прави компрес с жива вода, а на сутринта побелялата и омекнала кожа се изтрива и местата се намазват с растително масло. По време на лечението преди ядене се изпива по половин чаша жива вода. Полезно е да се прави масаж на краката. Ако има изпъкнали вени, то тези места се намокрят с мъртва вода или се прави компрес с мъртва вода. След това се намокрят с жива вода. Лечението продължава 6-10 дни и повече. Зарастват напуканите места, кожата на стъпалата се обновява, подобрява се общото самочувствие.

6. Болки в гърлото

Ако гърлото е настинало и боли при преглъщане, се прави гаргара със затоплена мъртва вода в продължение на 1-2

минути. След 1-2 часа процедурата се повтаря. (По-добре да не се чака до сутринта) Ако процедурата започне навреме, болката в гърлото минава бързо, обикновено до сутринта.

7. Болки в ставите на ръцете и краката (отлагане на соли)

Три-четири дни, 30 минути преди ядене се пие по половин чаша мъртва вода. Болните места се намокрят с топлa мъртва вода, като тя се втрива в кожата. През нощта се прави компрес с мъртва вода. Ефективността на лечението се повишава с редовна гимнастика. Лечението може да продължи и по-дълго време. Обикновено болките намаляват, понижава се кръвното налягане, подобрява се съня, успокояват се нервите.

8. Бронхиална астма, бронхит

Три – четири дни след ядене носът, устата и гърлото се плакнат със затоплена мъртва вода за да се обезвредят

алергените, предизвикващи пристъпите. След всяко изплакване, за облекчаване на кашлицата, се изпива половин чаша жива вода. Профилактично процедурата да се повтаря. Кашлицата се облекчава, подобрява се самочувствието.

Полезно е да се изясни и отстрани причината, предизвикваща астмата (най-често – алергени)

9. Бруцелоза

Тъй като заразяването се извършва от животни, да се спазват правилата за хигиена в селскостопанските помещения.

След хранене, поене, доене на животните, ръцете да се измиват с мъртва вода. При заболяване – преди ядене да се пие половин чаша мъртва вода. Да не се употребява сурово мляко. За дезинфекция на селскостопанските помещения – вижте следващата глава.

10. Възпаление на черния дроб (хепатит)

Един цикъл на лечение е четири дни. Първия ден, 4 пъти (преди ядене и лягане) се пие по половин чаша мъртва вода.

Останалите три дни по същия начин се пие жива вода. Ако болките не преминат – обърнете се към лекар. Болките преминават, подобрява се самочувствието.

11. Възпаление на дебелото черво (колит)

Първия ден да не се яде нищо. 3-4 пъти на ден да се изпива по половин чаша мъртва вода. Полезно е да се направи клизма с равни части гореща вода и мъртва вода Обикновено възпалението минава за ден. При необходимост лечението може да продължи.

12. Опадане на косата

Един път седмично косата се измива с шампоан или сапун, изтрива се, след което се изплаква със затоплена мъртва вода.

След 5-8 минути се изплаква хубаво със затоплена жива вода и се иставя да изсъхне, без да се изтрива.

След това, до края на седмицата, всяка вечер косата се намокря с жива вода като се леко се масажира с върховете на

пръстите и се оставя да изсъхне. Тази процедура може да се прави и по-често. Целият цикъл трябва да се прави в продължение на 4-6 седмици. Косата става по-мека, пърхотът изчезва. Корените на космите укрепват и косопадът спира. С течение на времето заповат да израстват нови косми.

13. Гастрит

В продължение на три дни, 3 пъти на ден, 15-20 минути преди ядене се пие по половин чаша жива вода. При необходимост процедурата може да бъде продължена. Намалява киселинността, изчезва чувството за парене, подобрява се храносмилането и усвояването на храната.

14. Хемороиди

След изхождане, възелчетата се измиват с топла вода и сапун, изтриват се до сухо и се обливат със затоплена мъртва

вода (или се накисват). След 5-10 минути се обливат със затоплена жива вода или се слагат тампони (например памук, обилно накиснат в жива вода). Така се продължава до следващото изхождане, след което целият цикъл се повтаря.

Преди лягане се изпива половин чаша жива вода. Процедурите продължават 4-5 дни. Кръвотечението спира, язвичките заздравяват за 3-4 дни. Да се избягват силни подправки, по време на лечението да не се употребява алкохол.

15. Херпес

Преди лечението да се изплакнат носа и устата с мъртва вода и да се изпие половин чаша мъртва вода. Мехурчето да се пробие с марля, накисната във затоплена мъртва вода. След това, 7-8 пъти в продължение на деня, по 3- 4 минути на мястото се налага тампон, накиснат в мъртва вода. Тази процедурасе повтаря до пълното зарастване (два-три дни).

Мехурчето може и да не се пробива, а само често да се налага с мъртва вода. В този случай излекуването е по-бавно, но се избягва болката при спукването. Обикновено херпесът минава за 3-4 дни, по бързо, отколкото при лечение с химически препарати.

16. Хигиена на лицето

Сутрин и вечер, след измиване, 2-3 пъти през 1-2 минути лицето се облива с жива вода и се оставя да изсъхне, без да се изтрива. (За мъжете се препоръчва да правят процедурата след бръснене, вместо лосион или одеколон). На местата с бръчки се прави компрес с жива вода и се държи 10-20 минути. Ако кожата е суха, първо се изплаква с мъртва вода, след което се правят процедурите. Няколко пъти в седмицата допълнително лицето може да се почисти със следния разтвор: половин супена лъжица готварска сол и половин чаена лъжичка оцет, разтворени в 1/2 литър жива вода. Кожата става по-мека, успокояват се раздразнените участъци. Постепенно бръчките се изглаждат.

17. Гингвинит (възпаление на венците)

Болестта се причинява от бактерии или вируси, некачествени пломби, коронки, зъбен камък, затова преди всичко трябва да се спазва необходимата хигиена, зъбите да се чистят след всяко хранене, няколко пъти на ден устната кухина се плакне в продължение на 1-3 минути с мъртва вода. Намалява кръвотечението от венците, изчезва неприятният дъх.

18. Глисти

Сутрин, след изхождане, се прави очистителна клизма с мъртва вода. След час се прави клизма с жива вода. След това, през целия ден, през половин час се пие по половин чаша мъртва вода. Следващият ден в същия цикъл се пие жива вода за възстановяване на енергията. Ако за два дни болестта не е излекувана, процедурата се повтаря.

Самочувствието се влошава първия ден, но се оправя при приемането на жива вода.

19. Гнойни рани, следоперационни рани, язви, фистули, циреи

Поразените места се промиват със затоплена мъртва вода и се оставят да изсъхнат. След 5-8 минути се намокрят с жива вода. Вместо това, раната може да се превърже и бинтът да се залее с жива вода. След това раната се намокря с жива вода (може и през бинта) 6-8 пъти на ден. Ако се забележи отделяне на гной, раната се третира с мъртва вода, а след това се продължава с жива вода. Раните се изчистват и започват бързо да зарастват. Обикновено те се затварят за 4-5 дни. Старите азви заздравяват по-бавно.

20. Главоболие

Ако главоболието е причинено от удар или сътресение, то мястото се намокря с жива вода. При обикновено главоболие, мястото, където се усеща болката се намокря с мъртва вода и се изпива половин чаша мъртва вода.

Полезно е да се полежи. Обикновено главоболието преминава до час.

21. Гъбички

Преди лечението поразените от гъбички места се измиват с гореща вода и сапун и се изтриват до сухо. Ако са поразени

ноктите, те се киснат в гореща вода, изрязват се и се почистват. След това, периодично, 6-8 пъти на ден, поразените места се намокрят с мъртва вода и се оставят да изсъхнат, без да се изтриват. Може да се направи вана на краката (особено когато се касае за гъбички по ноктите) със затоплена мъртва вода в продължение на 20 минути. Чорапите да се изперат и изплакнат с мъртва вода. В обувките се налива мъртва вода, оставя се да действува 10-15 минути, излива се, обувките се избърсват и оставят да изсъхнат. Най добре е да се използува мъртва вода с концентрация около 2pH.

Гъбичките изчезват за 5-6 дни, понякога по-бавно. Гъбичките по ноктите се лекуват по-дълго, докато не паднат болните нокти и не израстат нови, здрави.

22. Грип

Препоръчва се първия ден да не се яде нищо. С леко затоплена мъртва вода, 6-8 пъти на ден, се изплаква носа, устата и гърлото. Грипът преминава за ден-два. Значително се облекчават последствията от грипа.

23. Диатеза

Всички обриви и отоци се намокрят с мъртва вода и се оставя да изсъхне. След това се прави компрес с жива вода, който се държи 10-15 минути. Тази процедура 3-4 пъти на ден. Освен това трвбва да се прегледа мехюто на детето и да се изключат продуктите, предизвикащи диатеза. Обикновено диатезата преминава за 2-3 дни. Да се провери дали диатезата не е предизвикана от стайни цветя, пухени възглавници, домашни животни.

24. Дизентерия

Препоръчва се първия ден да не се яде нищо. През деня, 3-4 пъти да се пие по половин чаша мъртва вода с pH около 2 – 2,5. Дизентерията преминава за ден.

25. Дезинфекция

Мъртвата вода е отлично дезинфекционно средство, затова при изплакване на устата, гърлото, носа, се унищожават

микробите вирусите и алергените. При измиване на лицето и ръцете с мъртва вода кожата се дезинфекцира. Изтривайки с нея мебелите, пода, посудата, те се дезинфекцират. С цел дезинфекция се препоръчва използуването на мъртва вода с pH около 2. Обикновено за дезинфекция е достатъчна една обработка.

26. Дерматит (алергичен)

Преди всичко трябва да се отстранят причините, предизвикващи алергичния дерматит (контакт с треви, прах, химикали,

миризми др.) Всички обриви, отоци се намокрят само с мъртва вода. Полезно е след ядене да се изплакват устата, гърлото и носа с мъртва вода (както при лечението на алергия) Болестта преминава за 3-4 дни.

27.Дерматомикози (гъбични заболявания на кожата)

Поразените места се измиват с топла вода и се изтриват до сухо. След това 6-7 пъти на ден се обливат с леко затоплена мъртва вода (pH=2,5). Обикновено болестта преминава за 4-5 дни. При необходимост лечението може да продължи.

28. Жълтеница (хепатит)

Три-четири дни, по 4-5 пъти на ден, половин час преди ядене се пие по половин чаша жива вода. След 5-6 дни да се направи контролен преглед при лекар. При необходимост лечението може да продължи. Подобрява се самочувствието, апетита, възстановява се естествения цвят на лицето.

29. Неприятен мирис на краката

Краката се измиват с топла вода и сапун, изтриват се до сухо и се обливат с мъртва вода. Оставят се да изсъхнат, без да се избърсват. След 8-10 минути краката се обливат с жива вода и се оставят да изсъхнат, без да се избърсват.

Процедурата се повтаря 2-3 дни, а след това профилактично веднъж седмично. Неприятният мирис изчезва, кожата се очиства, омеква кожата на петите.

30. Запек

Да се изпие 0,5-1 чаща жива вода. Полезно е да се направи клизма със затоплена жива вода. Ако запекът е постоянен, необходимо е дасе очисти дебелото черво, като се направят серия клизми и да се коригира менюто. Запекът преминава, но трябва да се замислите дали се храните правилно.

31. Зъбобол

Да се затопли мъртва вода и с нея 10-20 минути се плакне устата. Ако е необходимо – да се повтори. Болката преминава бързо.

32. Киселини в стомаха

Да се изпие половин чаша жива вода преди ядене. (Намалява се киселинността, подобрява се храносмилането)

Киселините преминават.

33. Кашлица

В продължение на един ден след ядене се пие по половин чаша жива вода. Облекчава се кашлицата.

34. Колпит (вагинит)

Затоплена до 38°С активирана вода се вкарва преи лягане със спринцовка както следва: - първо мъртва вода

- след 8-10 минути – неколкократно с жива вода с малки паузи (Лечението е както при ерозия на шийката на матката) Болестта преминава за 2-3 дни.

35. Конюнктивит, ечемик в окото

Засегнатите места, очите да се измият с леко затоплена жива вода със слаба концентрация (pH=4,5-5,0), а след 3-5

минути – с жива вода (pH=8,0-8,5). При ечемик в окото да се направи компрес с жива вода. Процедурата се повтаря 4-5 пъти на ден. Преди лягане да се изпие половин чаша жива вода. Очите се изчистват, възпалението преминава.

Ечемикът преминава за 2-3 дни.

36. Изглаждане на бръчките

Виж т.16: Хигиена на лицето

37. Ларингит Лекува се както ангина: да се изплаква гърлото със затоплена мъртва вода. Освен това да не се претоварва гърлото и гласните струни с продължително и силно говорене, да не се пуши, да не се пият концентрати, да не се яде груба и люта храна. Болестта постепенно преминава. Профилактично е полезно да се плакне гърлото след ядене.

38. Хрема

2-3 пъти да се промие носа, като с него се поема мъртва вода. На децата може да се капне мъртва вода с пипета. За повишаване на ефективността могат да се направят 1-3 процедури електрофореза. Обикновената хрема преминава за половин – един час.

39. Изгаряния

Изгорените места се обработват внимателно с мъртва вода. След 4-5 минути се обливат с жива вода и след това само с нея. Мехурите не трябва да се пукат. Ако това все пак стане или се появи гной, да се обработи с мъртвавода и след това да се продължи с жива вода. Тя може да се облива и през бинта, за да не се травмира раната. Изгарянията заздравяват за 3-5 дни.

40. Подуване на ръцете и краката

Три дни, по 4 пъти на ден, половин час преди ядене да се пие:

- първия ден - по ½ чаша мъртва вода;

- Втория ден – по ¾ чаша мъртва вода;

- Третия ден – по ½ чаша жива вода.

Подуването намалява и постепенно преминава.

41. Остеохондроза

Препоръчва се да се пие по три пъти на ден, половин час преди ядене, един ден мъртва, другия ден – жива вода. На болното място да се направо компрес с мъртва вода. Процедурите продължават 10 дни. Полезен е масаж на гръбния хребет. Болките намаляват. Пазете се от простуда, не правете резки движения, не вдигайте тежести.

42. Отит

С топла мъртва вода много внимателно да се промие слуховия канал, след което с памук да се попие останалата вода (да се подсуши канала). На болното ухо може допълнително да се направи компрес с топла мъртва вода. Пазете се от простуда, лекувайте хремата навреме.

43. Парапроктит

Преди всичко трябва да се съблюдава лична хигиена, своевременно да се лекува запека и разстройството, своевременно да се започне лекуването на хемороидите. При лечение на парапроктит, след посещение на тоалетната, ануса трябва да се измие с топла вода и сапун, след това възлите и раните да се обработят с мъртва вода, да се направи клизма с мъртва вода. Ако има отделяне на секрети, гной, се прави клизма още веднъж. Накрая може да се направи клизма с жива вода. След това всички възли и рани се обработват с жива вода. Преди лягане се изпива половин чаша жива вода. Постепенно парапроктита преминава. Лечението продължава 4-5 дни.

44. Повишено кръвно налягане (хипертония)

Сутрин и вечер преди лягане се пие по половин чаша мъртва вода. Ако кръвното налягане не се понижава, да се пие мъртва вода 3 пъти на ден, докато налягането се нормализира. Често е достатъчно да се изпие половин чаша мъртва вода и да се полежи малко. Кръвното налягане се нормализира.

45. Понижено кръвно налягане (хипотония)

Сутрин и вечер да се пие по половин чаша жива вода. При необходимост и добро самочувствие, може да се пие и по-дълго време, например седмица. Полезно е да се редовно да се контролира кръвното налягане и да се уточнява дозата на приеманата вода. Кръвното налягане се повишава, повишава се апетита, храносмилането, добавя се енергия и бодрост.

46. Полова слабост

Живата вода действува като тонизиращо и стимулиращо средство, така че сутрин и вечер се пие по половин чаша живавода.

47. Полиартрит

Един пълен цикъл на лечение е 9 дни. Първите три дни, 4 пъти на ден, половин час преди ядене се пие по половин чаша мъртва вода. На четвъртия ден се прави прекъсване. През петия ден, 4 пъти на ден, половин час преди ядене и преди лягане се пие по половин чаша жива вода. На шестия ден се прави отново прекъсване. Последните три дни се пие отново мъртва вода, както първите три дни. Ако болестта е от дълго време, необходимо е на болните места да се прави компрес от затоплена мъртва вода или мъртвата вода се втрива в кожата . Болката в ставите преминава, подобрява се самочувствието, организма се очиства. При необходимост цикълът на лечение трябва да се повтори.

48. Диария, разстройство

Да се изпие половин чаша мъртва вода. Желателно е да се въздържите от ядене. Ако до час разстройството не премине, да се изпие още половин чаша мъртва вода. Обикновено разстройството преминава за час.

49. Порезни рани, драскотини

Раната да се промие с мъртва вода и да се остави да изсъхне. След това на раната се налага тампон, напоен с жива вода. След това лечението продължава само със жива вода. Ако се появи гной или кръв, раната да се обработи отново с мъртва вода. Раните се затварят за 2-3 дни.

50. Профилактика на простудните заболявания в периоди на епидемия

Периодично, 3-4 пъти в седмицта, а при необходимост и всеки ден, сутрин и вечер, да се изплакват носа, гърлото и устата с мъртва вода. След 20-30 минути да се изпие половин чаша жива вода. След контакт с инфекциозно болни, посещение на поликлиники, обществени места, горната процедура да се направи допълнително. При прибиране у дома е желателноръцете и лицето да се изпият с мъртва вода. Подобрява се самочувствието, повишава се работоспособността. Вирусите и бактерии се унищожават.

51. Профилактика на безсънието, повишена раздразнителност

Преди лягане да се пие половин чаша мъртва вода. За повишаване на лечебния ефект се препоръчва в продължение на 2-3 дни да се пие по половин чаша мъртва вода половин час преди ядене. Да се изключи от менюто люта, мазна храна и алкохол. Нервите се успокояват, подобрява се съня, намалява раздразнителността.

52. Рани, причинени от залежаване

Раните от залежаване да се почистят внимателно съа затоплена мъртва вода, оставят се да изсъхнат, след което се измиват с жива вода. Ако има превръзка, може бинта да се напои с жива вода. Ако се забележи появата на гной, то раната отново да се обработи с мъртва вода и лечението да продължи с жива вода (както при лечението на гнойни рани). Препоръчва се болния да лежи на ленени чаршафи, а под раната да се подложи торбичка със ленено семе. Цикълът на лечение продължава 6 дни. Практиката показва, че при такъв метод на лечение раните от залежаване заздравяват по-бързо, отколкото при лечение с традиционни химически лекарства.

53. Псориазис

Преди лечението трябва да се измиете добре със сапун. Поразените участъци се попарват с гореща вода с максимално търпима температура или се прави горещ компрес, за да омекне кожата. След това поразените места се обливат обилно със затоплена мъртва вода, а след 5-8 минути се обливат с жива вода. След това, в продължение на 6 дни, поразените места се обливат само с жива вода, желателно 6-8 пъти на ден. През това

време не е нужно да се правят повече къпания и запарвания. Освен това, първите три дни, три пъти на ден, преди ядене се пие по ¾ чаша мъртва вода, а останалите три дни – по ½ чаша жива вода. След първия цикъл се прави едноседмична почивка, след това цикълът на лечение се повтаря. В процеса на лечението при някои хора поразената кожата силно изсъхва, напуква се и боли. В такива случаи се препоръчва тя да се намокри няколко пъти с мъртва вода (да се неутрализира действието на живата вода). Болестта е трудно излечима, затова са нужни воля и търпение. След 4-5 дни поразените места започват да се очистват. Появяват се чисти здрави участъци кожа. Постепенно псориазисът изчезва. Обикновено са достатъчни 4-5 цикъла на лечение. Излекуват се значителна част от болните. В процеса на лечение да се избягва пушенето, употребата на алкохол, люти подправки и храна, пушено месо.

54. Радикулит, ревматизъм

Два дни, по три пъти на ден, половин час преди ядене да се пие по ¾ чаша жива вода. На болното място се втрива затоплена мъртва вода или се прави компрес. Болките преминават за ден, понякога за 2-3 часа, в зависимост от причината за обострянето.

55. Раздразнена кожа (например след бръснене) Няколко пъти да се изплакне лицето с жива вода и да се остави да изсъхне, без да се изтрива. При порязвания – да се сложи тампон, пропит с жива вода, и да се задържи 5-7 минути. Получава се леко смъдене, но зараства много бързо.

56. Напукване на кожата на петите, краката

Лечението е аналогочно на процедурата при неприятен мирис на краката. Допълнително след процедурите се препоръчва да се намажат петите с растително масло, което да се втрие в кожата. Освен това, докато кожата е мека, може да се изтърка с пемза, за да се отдели по-бързо мъртвата кожа. Напуканите места заздравяват за 2-3 дни. Кожата отново става еластична.

57. Разширени вени

Местата, където вените са разширени и местата с кръвотечение да се промият с мъртва вода, след което да се поставят компреси с жива вода за 15-20 минути и да се изпие половин чаша жива вода. Препоръчва се процедурите да се правят до получаването на забележим резултат. Намаляват болезнените усещания. С течение на времето болестта преминава.

58. Салмонелоза

Да се яде само добре сварено (печено) месо, да се провежда ветеринарен контрол на месото, да не се пие сурово мляко. При заболяване да се промие стомаха с леко затоплена мъртва вода, първия ден да не се яде нищо, прз 2-3 часа да се изпива по половин чаша мъртва вода. Допълнително може да се направи клизма с мъртвавода (с pH 2-2,5) Болестта преминава за 2-3 дни. Ако този метод не помага, обърнете се към лекар.

59. Захарен диабет

Постоянно преди ядене да се изпива по половин чаша жива вода. Самочувствието се подобрява значително.

Диабетните рани се лекуват както гнойните рани.

60. Себорея на лицето

Сутрин и вечер лицето се измива с гореща вода и сапун, изтрива се и се намокря със затоплена мъртва вода. Местата,

където има пъпки могат да се мокрят с мъртва вода по-често. По такъв начин се лекува и акне. Допълнително може да се изпива по половин чаша мъртва вода. Постепенно пъпките изчезват, кожата се почиства и става по-мека.

61. Стоматит

След всяко хранене, 3-4 пъти на ден устата се изплаква с жива вода в продължение на 2-3 минути. Язвичките заздравяват за 1-2 дни.

62. Обриви на лицето

Периодически кожата се намокря с мъртва вода (по възможност по-често). Допълнително вижте т.16 – хигиена на лицето

63. Отстраняване на мъртвата кожа от стъпалата Краката да се потопят в гореща сапунена вода в продължение на 30-40 минути, след това да се измият с топла вода и да се потопят в затоплена мъртва вода. След 15-20 минути мъртвата кожа да се свали внимателно с пръсти или пемза. Полезно е след това краката да се потопят в затоплена жива вода и да се оставят да изсъхнат, без да се избърсват. Мъртвата кожа постепенно пада, напуканите места заздравяват.

Препоръчва се тази процедура да се прави веднъж месечно.

64. Подобряване на кръвообращението

Ако има достатъчно количество жива вода, препоръчва се вана с жива вода или обливане с нея. Увеличава се енергията, премахва се умората, подобрява се кръвообращението. Кожата става по-нежна.

65. Подобряване на храносмилането

При стомашни проблеми, например преяждане или смесване на несъвнестими продукти да се изпие една чаша жива

вода. След 15-20 минути стомахът започва да работи отново нормално.

66. Подобряване на самочувствието

Периодично, 1-2 пъти седмично да се изплакне носа, устата и гърлото с мъртва вода, след което да се изпие половин

чаша жива вода. Най-добре е процедурата да се прави сутрин след закуска или вечер преди лягане. Тази процедура да се прави и след контакт с болни, а също по време на грипни епидемии.

67. Грижи за косата

За нормална грижа за косата е достатъчно един път в седмицата косата да се измие с жива вода със сапун, след това

добре да се изплакне с жива вода и да се остави да изсъхне, без да се изтрива. Косата става мека, с копринен блясък. Пърхотът изчезва.

68. Грижи за кожата Редовно може да се използува мъртва вода с pH=5,5. За да се получи вода с такава концентрация, активаторът се включва само за 10 минути.

69. Фурунколоза

Поразеното място да се измие с топла вода и сапун, след това да се дезинфекцира с мъртва вода и да се остави да

изсъхне. След това на фурункулите се правят компреси с жива вода, които се сменят на 4-5 пъти на ден или по-често.

Преди лягане да се изпие половин чаша жива вода. Да се провери дали няма начална фаза на захарен диабет.

Обикновено фурункулите заздравяват за 3-4 дни. Да се избягва простуда.

70. Холецистит (възпаление на жлъчката)

В продължение на четири дни, по три пъти на ден, половин час преди ядене, да се пие активирана вода в следния ред:

- първия път (т.е. преди закуска) – мъртва вода; - втория и третия път – жива вода. Препоръчва се концентрацията на активираната вода да е пo-голяма (pH=2,5 и pH=10,5) Болките в областта на сърцето и дясната лопатка изчезват, изчезва горчивината в устата.

71. Хроничен тонзилит Вж. Лечение на ангина – т.4 72. Екземи Преди началото на лечението поразените места се попарват с гореща вода (или компрес), след което се намокрят с мъртва вода и се оставят да изсъхнат. След това се мокрят само с жива вода по 4-6 пъти на ден в продължение на седмица. Преди лягане се пое половин чаша жива вода. Поразените места заздравяват за 4-5 дни.

73. Ерозия на шийката матката

Със спринцовка се шприцва затоплена до 38°С мъртва вода. След 10 минути цъщата процедура се прави с жива вода.

Продължава се със шприцване на жива вода по няколко пъти на ден. Ерозията преминава за 2-3 дни.

74. Язва на стомаха и дванадесетопръстника при повишена киселинност

В продължение на 5-7 дни, един час преди ядене, се изпива половин чаша жива вода. След това се прави едноседмично прекъсване, и, дори и болките да са изчезнали, лечението се повтаря. Ако кръвното налягане не се повишава, дозата на живата вода може да се увелии до ¾ чаша. По време на процеса на лечение да се съблюдава диета, да се избягва люта и груба храна, особено пушено месо, да не се пуши, да се употребява алкохол.

Болките бързо преминават (за 1-3 дни), подобрява се апетита, общото самочувствие. Язвата на дванадесетопръстника зараства по-бавно.

75. Язва на стомаха при нулева киселинност

Методиката на лечение е същата, както т. 74, само че в този случай се препоръчва пиенето на мъртва вода (за да се

увеличи киселинноста в стомаха). Останалите препоръки са същите. Това уточнение е препоръчано от болни, лекуващи язва на стомаха при нулева киселинност. Ефектът е добър.

6. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АКТИВИРАНАТА ВОДА ЗА БИТОВИ И СТОПАНСКИ НУЖДИ.

Както вече беше споменато по-горе, активираната вода може успешно да се прилага в градината, птицевъдството,

животновъдството и у дома. В долната информация са посочени различни препоръки и методики, които са събрани и обобщени от автора от 1980 година.

Област на приложение Методика на използуване Резултати, забележки

1. Борба с дребни вредители по растенията

Местата, където са се натрупали вредители се напръскват с мъртва вода. При необходимост може да се полее и почвата. Водата трябва да е с pH около 2,0. Процедурата да се повтори. Вредителите загиват или концентрацията им силно намалява.

2. Дезинфекция на почвата Да се полее почвата (или пръстта в саксиите) с мъртва вода. Водата трябва да проникне до 30-40см. След 1-2 поливания с мъртва вода да се полее с жива вода и след това се редува поливане с обикновена и жива вода (веднъж с жива вода, 2-3 пъти с обикновена вода). Мъртвата вода трябва да е с pH около 2,0, а живата – около 7,5 – 8,5 pH. За дезинфекция на почвата са достатъчни 1-2 поливания.

3. Дезинфекция на лицето, ръцете, обувките След работа във вредна среда, при наличие на опасност от зараза, с мъртва вода да се изплакнат носа, устата, гърлото, да се измиятръцете и лицето. С мъртва вода да се обработят и обувките (може да се сипе мъртва вода в тях, да се остави 10-15 минути, след което обувките да се оставят да изсъхнат. Вирусите, микробите, бактериите загиват. Вероятността за заразяване се свежда практически до нула.

4. Дезинфекция на пода, мебели, инвентар Мебелите да се напръскат с мъртва вода или да се избършат с кърпа, напоена с мъртва вода. Подът да се измие с мъртва вода. Осигурява се надеждна дезинфекция на пода, мебелите.

5. Дезинфекция на помещения Неголеми помещения да се измият щателно с мъртва вода (тавана и стените да се напръскат, пода да се измие). По удобно е в помещението да се разпраши мъртва вода със специална установка. Този метод е много ефективен за дезинфекция на големи помещения – птицеферми, свинеферми, складове, плодохранилища, парници. Не е необходимо животните да се извеждат от помещението, водата е безвредна. Мъртвата вода треябва да е с pH около 2,0. Такива процедури могат да се правят периодично, примерно ежемесечно.

Аерозолният облак намалява ефективно микрофлората в помещениета (до 5 пъти) и е съвършено безвреден.

Продължителнастта на действието е 8-10 дни. Икономисват се дезинфекциращи средства.

6. Дезинфекция на съдове Съдовете (щайги, кошници, чували и т.н) да се измият с мъртва вода с pH около 2,0 и да се оставят да изсъхнат (най- добре на слънце). Ефекта ще бъде още по-добър, ако съдовете първо се измият с жива вода, а след това се обработят с мъртва вода. Съдовете се дезинфекцират, унижожават се плесените, гнилостните бактерии.

7. Лечение на мастити, гнойни язви при животните Активираната вода с успех може да бъде използувана във ветеринарната медицина. Гнойните рани при животните, ухапвания от паразити, да се намокрят с мъртва вода. Когато раните се изчистят – да се мокрят с жива вода. Полезно е периодично вимето да се измива с мъртва вода, особено през лятото. Раните бързо се изчистват и заздравяват. Загиват и снесените яйца на насекоми и паразити.

8. Лечение на разстройство при домашни птици, животни Няколко пъти през деня птиците с разстройство да се напоят с мъртва вода със pH около 4,0-5,0. Същото се отнася и за животните с разстройство. Ако те не пият сами, да се намери начин да поемат мъртвата вода или храната им да се приготви с мъртва вода. Разстройството, както и при хората, обикновено преминава за няколко часа до един ден. Допълнително може да се дезинфекцира помещението.

9. Обезмасляване на стъклени повърхности. За миене и обезмасляване на стъкла се използуват миещите свойства на живата вода. Стъклата се намокрят с жива вода, оставят се няколко минути, след което се измиват. Икономисват се миещи препарати, като миенето е достатъчно ефективно.

10. Възстановяване на увехнали цветя, плодове. Изсъхналата кора и стебла се изрязват и цветята или плодовете се потапят в жива вода с pH около 8,0 – 9,0. Цветята и плодовете се освежават, след което дълго остават свежи.

Стопяване на тумори - д-р Нешо М. Нешев

Какво е туморът - изменението на обемът, консистенцията или функцията на даден орган се нарича тумор. Когато изменението се дължи на течност се нарича киста. Туморът и кистата могат да се образуват във всеки орган и тъкан. Името на тумора показва от каква тъкан и в кой орган се е образувал.

Къде и кога се образува тумор - Тумора се образува в орган, който има нарушено кръвоснабдяване. Това обикновено става след преболедуване. Болката може да е отстранена (чрез лекарства), но не е ли отстранена причината, излекуването не е пълно. Клетките, принудени да живеят при наличие на пикочна киселина, в даден момент започват да я използват за храна и туморът е вече на лице. 68% от туморите показват кисела реакция. Веднъж образувани, туморните клетки като магнит задържат пикочната киселина и ето защо растежа на тумора съответства на количеството пикочна киселина в тялото. Когато един тумор се изреже, но образуването на пикочна киселина не се преустанови, туморът се появява отново - рецидив. Мерки за стопяване на тумора - пиене на жива вода по 200мл., през 4 часа (в 6, 10, 14 и 18 часа). Хранене само с плодове и зеленчуци, без в храната да има белтък. Липсата на белтък от месо, мляко, боб и др., в храната ще създаде белтъчен глад в организма, необходим за стопяване на тумора. Ежедневни 30-минутни разходки на чист въздух. Лекуващия трябва да знае, че особено през нощта ще изпитва болки в самия тумор. Тези болки ще имат различна продължителност, в зависимост от скоростта на стопяване на тумора. Намаляване обема на тумора, ако той е видим или опипваем, изменението на

киселинността на урината от 5,4 към 6,2 - 6,8 са показатели, че лечението се провежда правилно. Изчезването на тумора, ако той е видим или опипваем, липсата на болка, стойността на киселинността на урината от 6,6-6,8 и не откриването на тумора при ехографски преглед, са условия, показващи, че лечението е завършило. Независимо от това, пиенето на жива вода трябва да продължи. То с нищо няма да пречи на нормалния живот на организма. Храненето, след завършване на лечението не трябва да е както преди появата на тумора, а с много по-малко количество животински белтък. Тъй като в момента, когато за пръв път научава, че има тумор, той изпитва уплаха и стрес, то ехографския преглед или друг преглед, който да покаже, че има тумор трябва да се направи при същия лекар, за да се разблокира този стрес.

                             Д-р Нешо Нешев от Троян цери с "жива вода" смъртоносни тумори.

Преди две лета 72-годишният ветеринар документира в книга под заглавие "Туморите са победени" нездравите си за ортодоксалната медицинска наука методи. В нея балканджията описва тежки заболявания на свои пациенти, с които е успял да се пребори чрез т.нар. "жива вода.

Предисторията на откритието на д-р Нешо Нешев и "живата му вода" е следната. Той я изнамерил при опитите си да направи течност с високо pН както на минералната вода, което е 9,6. Първите резултати не били окуражителни. Той успял да неутрализира солите, превръщал ги в утайка, но водата била нетрайна, при незатворена бутилка въздухът унищожавал хидроксилните аниони за седмица. След многогодишни усилия успял да добие вода, която за 7 месеца не променя качествата си. Чудодейните свойства на "живата" вода той опознал, заемайки се да върне на белия свят собствената си съпруга. Тя била с 3 удара. Хуманитарните му колеги вдигнали ръце от нея. Тогава д-р Нешев започнал да й дава "жива" вода. И възстановил говора й, зрението и движението на ръцете. За другото било вече много късно. Днес жената, слава на Бога, още е жива. "Живата" вода е мехлем за здравите клетки и смърт за болните", твърди д-р Нешев. Преди повече от 4 години изцерил с "жива" вода първата си пациентка. Тя дошла при него след четвъртата си поредна неуспешна операция в София. Предстояла и пета наскоро. Имала 2 бучки с размерите на бисквити в лявата гърда, една - в дясната, а под нея 8 лимфни образувания, големи колкото стъклено топче. Жената не можела да похване нищо с дясната си ръка и била трудоустроена. Д-р Нешев й давал да пие "жива" вода в продължение на месец. Когато евината щерка отишла за следващата си операция, от бучките й нямало и помен. И така жената е вече четвърта година, доверяват сподвижници на троянския ветеринар. Според теорията на Нешев рак не съществува в действителност. За него заболяването убиец номер 1 е по-скоро бързо развиващ се тумор. Появата му се дължи или на наличието на голямо количество пикочна киселина или когато рухнат при стрес защитните функции на човешкия организъм. В първия случай туморните клетки се появяват като резултат от усилията на човешкия организъм да се справи чрез тях с пикочната киселина. Те поемат киселината, използват я като храна, за да облекчат други части на тялото. Предвестници на появата им са повръщането, гастрита и язвата. Ако лечението с жива вода започне о време, организмът се справя с пикочната киселина и болестта. Няма ли пикочна киселина, раковите клетки умират и се изхвърлят чрез лимфата, кръвта и урината. Методът на д-р Нешев прави именно това - убива раковите клетки. Как? Като прави ph-то на кръвта нормално, то на практика умъртвява гибелните клетки. Троянецът лекува със същата техника и друга страшна женска болест - миомата. 40-годишна жена го потърсила за помощ, след като преди това отказала да се оперира, защото била с голямо образование - 8 на 11 см. Започнала да пие "жива" вода, всеки ден по 200 мл. На 14-ия ден тя се обадила на д-р Нешев, за да му каже, че е изхвърлила един леген мръсотии. Още е жива. А оттогава до днес - две години. "Живея благодарение на тебе", продължава да поздравява и днес своя спасител тя. Стресът също отключва тумора в човешкия организъм. "Движението е основното оръжие срещу стреса. И работата, не бива да се заседяваме или да се залежаваме, трудът е спасение. Всичко друго е празни приказки и заблуди"!, убеден е д-р Нешев. Той има вече дузини излекувани пациенти, които потвърждават на практика теорията му. При това сред тях има и такива, който първоначално подходили скептично към неформалното лечение на планинеца. "Живата" вода има и подмладяващо въздействие, а при мъжете допринася и за възстановяване на потентността им.

Д-р Нешо Нешев няма претенцията, че е откривател на "живата" вода. Според него германците се сдобили с нея още през 1942 г. при опит да получат деутерий за атомната си бомба. И днес в Немско лекували с "жива" вода. Само че живителната течност на арийците била само с 3 дни трайност, после целебната й сила се изпарявала. В момента д-р Нешев има готовност да пусне конвейрно производство на "жива" вода и тя да се пие профилактично като хранителна добавка за здраве. Стига да намери разбиране и помощ от обществото. "Мечтата ми е чрез "живата" вода хората да се сдобият с нещо като вид имунизация срещу туморите. Тези пък, които заболеят от тях, да могат след близо месечно лечение да са отново здрави. При това, без да хвърлят купища пари за здравето си", доверява д-р Нешев. Вярата в крайната победа над душегубната болест била също от решаваща важност при лечението. Човек клекнел ли пред тумора, нито операция, ни илач можели да му помогнат, настоява ветеринарят. Според него храненето е от особена важност за здравето на българите. В менюто ни трябвало да преобладават изключително родните зеленчуци и плодове, да сме избягвали чуждоземните, защото от тях полза нямало. Същото било и с билките. Това обяснявало защо митичният Мужик корен не помагал толкова ефективно на балканеца, колкото на сибиряка. Настъргани моркови с магданоз била най-ползотворната салата за сънародниците ни. Препоръчително било човек при болест да спре да се храни или да намали чувствително порциона си, така щял да се възстанови по-бързо, иначе 40-50% от енергията му изгаряла на вятъра за смилане на храната

Д-р Нешев гр. Троян ул. "Тома Хитров", № 16 тел. 0670/62161 моб. тел. 0885/841787


Рак!

Факти за химиотерапията и някои алтернативни методи водещи до неговото ефективно излекуване.

(Следващата информация е събрана от авторитетни източници и най-вероятно ще е най-ефективната възможност за мнозина за пълното им излекуване от рака! )

Злокачествените тумори са съставени от клетки, които непрекъснато безконтролно се делят(в резултат на присъствието в тях на истинските причинители на рака-метили, гъбични организми и вруси), навлизат в кръвоносните и лимфните съдове и се разпространяват по цялото тяло. В нормалните тъкани също има много клетки, които се делят / костен мозък; лигавицата на устата, хранопровода, стомаха и червата; кожата /.

Химиотерапията представлява използване на различни химични вещества, които се прилагат чрез инжекция или през устата, и цели ликвидиране на остатъчни ракови клетки, които операцията не е успяла да отстрани. Тези химични вещества имат свойството да атакуват бързо-делящи се клетки във вашето тяло, каквото са най-често раковите клетки. Химиотеранията е лечение на злокачествените тумори с лекарства, които се наричат цитостатици. Тези лекарства спират процеса на клетъчно деление и така убиват делящите се клетки. Те действат както на туморните, така и на нормалните делящи се клетки. Поради това след прилагане на химиотерапия се намалява броят на кръвните клетки / левкоцити, тромбоцити, еритроцити /, които се произвеждат от костния мозък; болните имат гадене, повръщане и диария; наблюдава се окапване на косата. Традиционната медицина и повечето лекари, представят идеята че при химиотерапията, за разлика от туморните клетки увредените нормални клетки бързо се заменят с нови и описаните нежелани лекарствени реакции са с продължителност само няколко дни след прилагане на цитостатиците(което не е вярно – последствията са трайни и често за цял живот, имунната система е отслабена, генетично човешките органи и клетките са увредени и с отслабени функции, и възприемчиви към ред други заболявания). Вредните странични ефекти на химиотерапията и радиационното облъчване се дължат на факта, че тези методи убиват не само лошите клетки, но и здравите такива.

Заради начина, по който твърдите тумори приспособяват механизмите на тялото, за да си набавят повече кислород, химиотерапията и лъчелечението могат в действителност да ги направят по-силни. „В известен смисъл тези терапии могат да направят тумора по-здрав", казва Марк Дюхърст, професор по лъчелечебна онкология в Медицинския център на университета Дюк в САЩ. „Освен ако лечението не е много ефикасно в унищожаването на почти всички туморни клетки, все едно се прострелвате в крака", добавя той. Лъчелечението и химиотерапията убиват по-голямата част от твърдите туморни клетки, но при онези, които оцелеят, те предизвикват повишаване на регулаторен фактор, наречен НIF1 (хипоксия-индуциран фактор 1), който клетките използват, за да си набавят нужния им кислород чрез увеличаване растежа на кръвоносни съдове в тумора. По принцип твърдите карциноми са слабо снабдени с кислород, обяснява Дюхърст, и този фактор им помага да получат количеството, от което се нуждаят.

Ново изследване дава отговор на въпросите, свързани с т.н. “хемо мозък”, който се наблюдава през дълъг период от време при пациенти след химиотерапия. Хората с “хемо мозък” не могат да се съсредоточават, както преди преди провеждането на химиотерапията, показват резултатите от проучване, публикувани в Breast Cancer Research and Treatment.

Химиотерапията увеличава риска от преждевременно раждане – резултати от проучване.

Лекарите биха могли да контролират по-добре развитието на раковото заболяване и да го излекуват, ако химиотерапията не унищожаваше и здравите клетки заедно с раковите.

Ето превод на първата част от последния нюзлетер на Бил Хендерсън от 12.03.2008 г. : в който той споделя за изненадващо ефективен и прост метод за третиране на раковите клетки в организма, напълно приложим в домашни условияhttp://www.beating-cancer-gently.com/nl118.html

Какво? Сода бикарбонат (готварска сода) и кленов сироп против рака???

Спомняте ли си Dr. Tullio Simoncini и неговото лечение на рака като гъбично заболяване? Ако не си спомняте, можете да прочетете статията, озаглавена "Рака е гъбично заболяване) в моя нюзлетер от 2 август 2007, а именно: http://www.Beating-Cancer-Gently.com/nl108.html

Ако си спомняте, в тази статия аз цитирах множество холистични лекари, включително Dr. Mark Sircus. Интервюирах Dr. Sircus за моето уеб талк радио шоу преди няколко седмици. В него стигнахме до момент, в който имаше сравнение на текстове. Изглежда, че едновременно с него бяхме получили копие от една и съща статия в списание, изпратена от един от моите читатели. Статията беше озаглавена "Народен лекар лекува рак -- с готварска сода и кленов сироп!". Нямаше дата на излизането на статията, но тя беше статия от обмена на Weekly World News, написана от George Sanford. Мястото беше Asheville, North Carolina, където самия аз живея. Историята разказваше за Jim Kelmun, 75 годишен бив шофьор на камион и за неговия успех в подпомагането на хората да излекуват рака, използвайки готварска сода и кленов сироп. Аз самия, 76 годишен бивш пилот, съм помогнал на няколко хиляди хора да се възстановят от рака, и ето осъзнах, че със стария Джим от Ашвил имаме много общо по между ни и по-добре е да ви разкажа неговата история (и реакцията на Dr. Mark), мои лоялни читатели, за да ми кажете какво мислите вие самите.

Първо, ето кратък цитат от историята, за да можете да влезете в течение :

"Няма тумор на божия свят, който да не може да бъде заличен с малко готварска сода и кленов сироп!"

Това е учудващото твърдение на оспорвания народен лечител Джим Келмън -- който твърди, че простия домашен лек може да спре и преобърне развитието на смъртоносните видове рак.

Келмън няма медицинска степен и властите изискват от него да спре да прекрати своята практика с "чудотворния лек" -- или е застрашен да влезе в затвора.

Но неговите лоялни пациенти се кълнат в човека, когото те свойски наричат "Др. Джим" -- и твърдят че той е чудотворец. Др. Джим ме излекува от белодробен рак', заявява фермера Йан Родхаус, 64 годишен. 'Останалите лекари ми казаха че съм пътник и че ми остават по-малко от 6 месеца'. Но доктора ме постави на неговата смес - и няколко месеца по-късно рака си беше отишъл. Дори не си личеше на рентгеновите снимки. Благородния сивокос дядо -- който се занимава с приготвяне на домашни лекове от 1954 година -- казва че за пръв път се е сблъскал с чудодейния лек в средата на 1970-те, когато лекувал семейство, налегнато от рак на гърдата. От пет сестри в семейството, всичките, с изключение на една, си заминаха от божия свят преди да навършат 50' си спомня той. 'Аз я попитах дали има нещо различно в диетата й. Тя ми отговори че е пристрастена към посръбването на кленов сироп с добавена готварска сода'. 'Реших - защо да не опитам тази смес на някой от пациентите ми'. От тогава 'Др. Джим' е раздал от своята смес на повече от 200 пациенти, диагностицирани с рак в терминална фаза. Учудващо, той твърди, че от тях 185 са живяли след това поне още 15 години - и поне половината са се радвали на пълна ремисия. Е, схващате идеята. Когато Др. Сиркъс и аз обсъждахме тази тема, беше очевидно, че шантавата статия за "Др. Джим" го е накарала да добави в своята кошница за обмисляне (thinking cap) (която между другото е много добре "запълнена" -- Др. Марк Сиркъс е един от лекарите, които аз познавам, който обмисля най-внимателно всеки факт). На практика, той ми изпрати статия, която е написал по темата,

която със сигурност ше ви заинтересува във връзка с борбата ви с рака. Може би си спомняте че Др. Сиркъс има режим за лечение на рака, който включва магнезиев хлорид, йод, селений и алфа липидна киселина. След като е разбрал за работата на Др. Симончини, дой добавя и готварска сода към режима си. Но дори Др. Симончини признава ограниченията на собственото му лечение с готварска сода: "Терапевтичното лечение с бикарбонатни соли (готварска сода) може да бъде прилагано орално, чрез аерозол, интравенозно или през катетър за директен достъп до туморите... но то може да постигне позитивни резултати само за някои тумори, докато други - каквито са сериозните тумори в мозъка и в костите - остават незасегнати от лечението. Идеята на Др. Марк обаче го води до интересна хипотеза, Какво би станало, казва той, ако готварската сода и кленовия сироп в комбинация работят по същия начин като Инсулин-потенциираната терапия. Ето някои цитати от статията му: ИПТ (Инсулин потенциранатата терапия) по същество е даване на дози инсулин на гладуващ/постещ пациент достатъчни да понижат нивото на захарта в кръвта му до 50 мг/дл. След това се инжектират ниски дози от токсични химиотерапевтични препарати, понеже рецепторите на раковите клетки са по-чувствителни и възприемат лекарства по-бързо и в по-големи количества.

Лечението с бикарбонат+кленов сироп работи по начин, обратен на ИПТ. Др. Тулио Симончини отбелязва, че раковите клетки се "нахвърлят" на захарта, така че когато се "поощрява" приемането на захар в случая, е същото като да изпратим троянски кон в раковите клетки. Тази захар няма да съдейства за разрастването на колониите от ракови клетки, защото готварската сода ще ги убие преди те да имат шанса да се размножат. Лечението е комбинация от чист 100% кленов сироп (закупен от хранителните магазини) и готварска сода и за него беше съобщено за пръв път на сайта cancertutor.com. Когато се смесят и загреят заедно, кленовия сироп и готварската сода образуват разтвор, който е устойчив. Кленовия сироп е насочен директно към раковите клетки, (които консумират 15 пъти повече глюкоза от нормалните клетки)а готварската сода, която се транспортира до раковите клетки от кленовия сироп, тъй като е силно алкална, предизвиква бърза смяна на pH средата, като по този начин ги убива. Формулата е следната: смесват се 1 част готварска сода с 3 части (чист, 100%) кленов сироп в малък тиган за сос/канче. Следва енергично разбъркване и подгряване на сместта за 5 минути. След това изпиваме 3-4 чаени лъжици в течение на деня. (Аз ще добавя, че човек трябва да се съобразява с аргументите на Cancer Tutor, че не е добре да се убиват наведнъж твърде много ракови клетки, понеже може да настъпи запушване на "дренажната система" на организма - лимфния поток - и да се стигне до нежелателни възпаления и отоци а това е основното, което трябва да се избягва при лечение на рак в терминална фаза). В заключение Др. Сиркъс казва: "Кленовия сироп очевидно прави възможно и увеличава проникването на бикарбоната във всяка една част на тялото, дори в тези, в които е трудно и дори невъзможно да се проникне по друг начин. Тези части включват централната нервна система, през бариерата кръв-мозък, ставите, компакните тумори и дори очите.

Инсулин-потенцираната терапия прави клетъчните мембрани по-проницаеми и увеличава поемането/приема на лекарства от клетките. Кленовия сироп също прави тъканите по-проницаеми. Той транспортира бикарбоната през бариерата кръв-мозък и през всяка друга бариера в тялото, тъй като захарта е универсално необходима за всички клетки в тялото. Както ИПТ така и лечението с бикарбонат/кленов сироп използват бурните растежни механизми на раковите клетки срещу самите тях". Какво ще кажете? Можете ли да си представите тази смес да ви навреди по някакакъв начин? Две или три чаени лъжички на ден? Дали бих я опитал? Тя отговаря на всичките ми критерии: проста, ефективна, евтина и достъпна навсякъде по света. Междувременно, Др. Сиркъс издигна сместа готварска сода/кленов сироп на 3-то място в неговия режим - веднага след магнезиевия хлорид+йод.

Благодаря Ви Др. Сиркъс за това, че сте така непредубеден и отворен за нови идеи, както и за гъвкавостта ви при прилагане на знанието ви към тези нови идеи. Е, както казва Джим Келмън, това не не нова идея -- просто още едно подтискано лечение на рака, което е ефективно и работи.

Нека информацията в тази книга бъде полезна за всички нуждаещи се!

(Оформена и представена от Сашо Николов)

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg